Nakakasagip ng buhay ang iyong mga pagkilos

Panatilihing malusog ang California

Pagsubaybay sa COVID-19 sa CA

Na-update ang mga ibinigay na bakuna noong Mayo 25, 2023 sa 9:36 AM , na may datos mula noong Mayo 24, 2023
Na-update ang mga kaso, pagkamatay, at pagsusuri noong Mayo 25, 2023 sa 9:36 AM , na may datos mula noong Mayo 23, 2023
Mga Naibigay na Bakuna
89,070,756 kabuuan
10,489 pang-araw-araw na average
72.9% of population vaccinated
(with primary series)
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagkamatay
101,964 kabuuan
7 pang-araw-araw na average
0.02 new deaths (per 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagsusuri
 
5.5% pagpopositibo sa pagsusuri
Nakaraang 8 linggo
Dahil sa isang isyu sa pagpoproseso ng data, ipagpapaliban ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California ang update sa pagsusuri para sa COVID-19 ngayong araw. Iuulat ang data sa Abril 14, 2022. Available ang mga detalye tungkol sa data na ito sa dashboard ng estado.

Ipagpatuloy ang nasimulan ng California. Magpabakuna.