Nakakasagip ng buhay ang iyong mga pagkilos

Panatilihing malusog ang California

Pagsubaybay sa COVID-19 sa CA

Na-update ang mga ibinigay na bakuna noong Enero 26, 2023 sa 9:36 AM , na may datos mula noong Enero 25, 2023
Na-update ang mga kaso, pagkamatay, at pagsusuri noong Enero 26, 2023 sa 9:36 AM , na may datos mula noong Enero 24, 2023
Mga Naibigay na Bakuna
87,692,717 kabuuan
17,524 pang-araw-araw na average
72.6% of population vaccinated
(with primary series)
Nakaraang 8 linggo
Mga Kaso
11,016,379 kabuuan
2,715 pang-araw-araw na average
6.8 new cases (per 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagkamatay
99,130 kabuuan
36 pang-araw-araw na average
0.1 new deaths (per 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagsusuri
 
4.9% pagpopositibo sa pagsusuri
Nakaraang 8 linggo
Dahil sa isang isyu sa pagpoproseso ng data, ipagpapaliban ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California ang update sa pagsusuri para sa COVID-19 ngayong araw. Iuulat ang data sa Abril 14, 2022. Available ang mga detalye tungkol sa data na ito sa dashboard ng estado.

Ipagpatuloy ang nasimulan ng California. Magpabakuna.