May mga panuntunan ang California para mapanatiling ligtas ang mga lugar ng trabaho mula sa COVID-19.

Sa page na ito:


Mga Pang-emergency na Pansamantalang Pamantayan sa Pag-iwas sa COVID-19

Wala nang physical distancing at limitasyon sa kapasidad para sa mga negosyo at aktibidad. Tapos na ang gabay para sa mga partikular na industriya. Pero responsable pa rin ang mga employer sa pagpapanatili ng mga ligtas na kapaligiran para sa mga empleyado at customer.

Dapat sumunod ang mga employer sa mga regulasyon sa kaligtasan at kalusugan sa lugar ng trabaho para maprotektahan ang mga manggagawa. Kasama rito ang pagprotekta ng mga manggagawa mula sa COVID-19.

Sundin ang Mga Pang-emergency na Pansamantalang Pamantayan sa Pag-iwas sa COVID-19 (ETS) ng Dibisyon ng Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho ng California (California Division of Occupational Health and Safety, Cal/OSHA) para mapanatiling ligtas ang iyong lugar ng trabaho. Tinatalakay ng mga ito:

 • Kung paano maiiwasan ang hawahan sa lugar ng trabaho
 • Ang dapat gawin kapag may mga outbreak
 • Kung paano mapapanatiling ligtas ang mga empleyado sa transportasyon at pabahay na ibinibigay ng employer

Bisitahin ang Mas Ligtas sa Trabaho para matuto pa tungkol sa kaligtasan sa lugar ng trabaho sa panahon ng COVID-19.


Pagsusuot ng mask sa trabaho

Lubos na inirerekomenda ang pagsusuot ng mask para sa lahat indoors. 

Dapat magsuot ng mask indoors ang mga manggagawa sa ilang partikular na sektor. Kasama dito ang pangangalagang pangkalusugan, pampublikong transportasyon, at koreksyonal na pasilidad.

Dapat magsuot ng mask ang mga manggagawa sa mga outbreak at sa mga transportasyong inilaan ng employer. 

Dapat bigyan ng mga employer ang mga manggagawa ng mask, kung hihilingin at nang libre sa mga manggagawa.

Maghanap ng mga detalye tungkol sa pagsusuot ng mask sa trabaho sa seksyong mga pantakip sa mukha ng mga FAQ ng Cal/OSHA.


Pagbalik sa trabaho pagkatapos magkasakit o malantad sa COVID-19

Dapat tiyakin ng mga employer na nakakatugon ang mga manggagawa sa mga pamantayan sa ETS sa Pag-iwas sa COVID-19 bago sila bumalik sa trabaho. Kapag nagrerekomenda ang CDPH ng mas maiikling panahon, dapat tiyakin ng mga employer na natutugunan ng mga manggagawa ang mga pamantayang inirerekomenda ng CDPH. Hanapin ang mga detalye sa seksyong pag-isolate at pag-quarantine ng mga FAQ ng Cal/OSHA.

Mga manggagawang na-expose sa isang taong may COVID-19 at may mga sintomas ng COVID-19

Kung na-expose ka sa isang taong may COVID-19 at mayroon kang mga sintomas ng COVID-19, puwede kang bumalik sa trabaho kapag natutugunan ang lahat ng ito:

 • Wala ka nang lagnat, at
  • Wala ka nang iba pang sintomas, o
  • Bumubuti na ang iba mo pang sintomas.
 • Nakakuha ka ng negatibong resulta mula sa isang COVID-19 test sa Araw 5 o pagkalipas nito mula noong nagsimula ang iyong mga sintomas.
 • Nagsuot ka ng mask na maayos ang fit kapag may kasamang ibang tao, sa loob ng 10 araw, lalo na kapag indoors.

Kung hindi naman, hindi ka makakabalik sa trabaho hangga't matugunan mo ang lahat ng sumusunod:

 • Hindi bababa sa 10 araw na ang lumipas mula nang magsimula ang iyong mga sintomas
 • Wala ka nang lagnat sa loob ng 24 na oras 
 • Bumuti na ang iyong mga sintomas

Nalalapat ito sa lahat, anuman ang status sa pagpapabakuna. Nalalapat din ito sa mga taong nagkaroon na ng impeksyon.

Mga manggagawang walang sintomas ng COVID-19, pero magpopositibo sa pagsusuri

Kung wala kang mga sintomas, pero nagpositibo ka para sa COVID-19, puwede kang bumalik sa trabaho kapag natutugunan na ang lahat ng sumusunod:

 • Hindi ka nagkaroon ng mga sintomas.
 • Nagkaroon ka ng negatibong resulta mula sa isang COVID-19 test sa Araw 5 o lampas pa mula sa iyong huling pagkaka-expose.
 • Nagsuot ka ng mask na maayos ang fit kapag may kasamang ibang tao, sa loob ng 10 araw, lalo na kapag in especially when indoors.

Kung hindi naman, hindi ka makakabalik sa trabaho nang hindi bababa sa 10 araw pagkalipas ng iyong unang pagpopositibo.

Nalalapat ito sa lahat, anuman ang status sa pagpapabakuna. Nalalapat din ito sa mga nagkaroon na ng impeksyon.

Mga manggagawa walang sintomas ng COVID-19, pero na-expose sa isang taong may COVID-19

Kung na-expose ka sa isang taong may COVID-19, pero wala kang mga sintomas, dapat kang magpasuri sa Araw 5.

Puwede kang patuloy na pumasok sa trabaho kung natutugunan ang lahat ng sumusunod:

 • Hindi ka pa rin nagkakaroon ng mga sintomas ng COVID-19.
 • Nagkaroon ka ng negatibong resulta mula sa COVID-19 test sa Araw 5 mula sa iyong huling pagkaka-expose.
 • Nagsuot ka ng mask na maayos ang fit kapag may kasamang ibang tao, sa loob ng 10 araw, lalo na kapag in especially when indoors.

Kung hindi ka makakapagpasuri sa Araw 5 dahil walang available na test, puwede kang patuloy na pumasok sa trabaho. Dapat mong gawin ang mga sumusunod sa loob ng 14 na araw pagkatapos ng iyong huling pagkaka-expose:

 • Magsuot ng mask
 • Magpanatili ng 6 na talampakang distansya mula sa ibang tao

Kung kwalipikado ka para sa isang booster, at hindi mo pa ito natanggap, puwede kang patuloy na magtrabaho kung natutugunan ang lahat ng sumusunod:

 • Nagkaroon ka ng negatibong resulta mula sa COVID-19 test sa loobg ng 3-4 araw mula sa iyong huling pagkaka-expose.
 • Hindi ka pa rin nagkakaroon ng mga sintomas ng COVID-19. 
 • Nagsuot ka ng mask na maayos ang fit kapag may kasamang ibang tao, sa loob ng 10 araw, lalo na kapag in especially when indoors.

Kung hindi naman, puwede kang makabalik sa trabaho kapag matugunan mo ang lahat ng sumusunod:

 • Hindi ka nagkaroon ng mga sintomas. 
 • Nagkaroon ka ng negatibong resulta mula sa isang COVID-19 test sa Araw 5 o lampas pa mula sa iyong huling pagkaka-expose.
 • Nagsuot ka ng mask na maayos ang fit kapag may kasamang ibang tao, sa loob ng 10 araw, lalo na kapag in especially when indoors.

Kung hindi ka nakapagpasuri dahil hindi available ang mga pagsusuri, puwede kang bumalik sa trabaho pagkatapos ng Araw 10 mula sa iyong huling pagkaka-expose.

Bayad sa hindi pagpasok

Dapat kang bigyan ng mga employer ng bayad sa hindi pagpasok:

 • Kapag hindi ka pumapasok sa lugar ng trabaho dahil sa pagkaka-expose na nangyari sa trabaho
 • Para sa mga araw nagtrabaho ka sa panahon ng hindi pagpasok
 • Pareho ito sa regular na rate ng iyong sweldo
 • Sa iyo nang hindi lalampas sa regular na araw ng sweldo para sa panahon ng sweldo

Hindi ka kwalipikado sa bayad sa hindi pagpasok kung ikaw ay:

 • Naitalagang magtrabaho mula sa bahay habang hindi pumapasok, at nagawa mo ito
 • Nakakatanggap ka ng mga bayad dahil sa kapansanan, habang hindi pumapasok
 • Nasasaklawan ng mga benepisyo sa kabayaran para sa manggagawa at nakatanggap ng mga bayad dahil sa pansamantalang kapansanan, habang hindi pumapasok

Hindi ka maaatasan ng mga employer na gamitin ang iyong karaniwang naipong bayad na sick leave. Ganito rin ang sitwasyon kapag na-expose ka sa isang taong may COVID-19 sa trabaho, at dapat kang hindi papasukin ng iyong employer.

Basahin ang seksyong bayad at mga benepisyo sa hindi pagpasok ng mga FAQ ng Cal/OSHA para matuto pa.

Isasalang-alang ang paghahanin ng claim sa bayad sa mga manggagawa kung ikaw ay:

 • Na-expose sa COVID-19 sa lugar ng trabaho at nagpositibo ka
 • Hindi ka nakapagtrabaho dahil sa mga sintomas ng COVID-19

Bayad na sick leave

Alamin ang tungkol sa bayad na sick leave at iba pang opsyon.

Ano ang gagawin kung hindi sumusunod ang iyong employer sa kaligtasan sa lugar ng trabaho at iba pang batas

Dapat hindi papasukin ng mga employer ang ilang partikular na manggagawa na na-expose sa isang taong may COVID-19 mula sa lugar ng trabaho. Kung hindi magagawa ng iyong employer na hindi papasukin ang mga na-expose na manggagawa, maghain ng reklamo sa kaligtasan ng lugar ng trabaho.  

Maghain ng claim sa sahod para sa bayad sa hindi pagpasok kung ikaw ay:

 • Hindi pinapasok sa trabaho dahil sa nauugnay sa trabahong pagkaka-expose sa COVID-19, at
 • Hindi nakatanggap ng bayad habang hindi pinapapasok.

Puwede ka ring maghain ng ulat tungkol sa isang paglabag sa batas sa paggawa kung naaapektuhan nito ang isang grupo ng mga manggagawa.

Napoprotektahan ka ng mga batas ng California na nagbabawal sa pagganti para sa paggamit ng mga karapatan. Kung gaganti ang iyong employer dahil sa iyong hiniling na bayad sa hindi pagpasok, maghain ng reklamo sa pagganti. Makipag-ugnayan sa Opisina ng Komisyoner sa Paggawa ng California (California Labor Commissioner) para sa tulong.


Puwedeng atasan ng mga employer ang mga manggagawa na magpabakuna

Puwedeng atasan ng employer ang kanyang mga empleyado na tumanggap ng bakuna laban sa COVID-19, basta't hindi gagawin ng employer ang sumusunod:

 • Mandiskrimina o manligalig laban sa mga empleyado o aplikante sa trabaho sa batayan ng pinoprotektahang katangian, gaya ng kapansanan o bansang pinagmulan
 • Magbibigay ng mga makatuwirang akomodasyon na nauugnay sa kapansanan o isinasabuhay na paniniwala o kagawian sa pananampalataya
 • Hindi maghihiganti sa sinumang makikibahagi sa mga pinoprotektahang aktibidad, gaya ng paghiling ng makatuwirang akomodasyon

Matuto pa tungkol sa kaligtasan at mga sibil na karapatan sa lugar ng trabaho sa Mga FAQ ng Department of Fair Employment and Housing.

Makahanap ng mga detalye tungkol sa makatuwirang akomodasyon sa impormasyon ng Komisyon sa Pantay na Oportunidad sa Trabaho (Equal Employment Opportunity, EEO) ng Estado Unidos tungkol sa COVID-19 at mga batas ng EEO.

Humingi ng patunay ng pagbabakuna

Ang mga employer na nangagailangang ng patunay ng status sa pagbabakuna laban sa COVID-19 para sa mga empleyado at customer ay dapat sumunod sa Mga Alituntunin at Pamantayan sa Pagtatala ng Pagbabakuna (Vaccine Record Guidelines and Standards) ng CDPH:

 • Kumpirmahin ang mga talaan sa pamamagitan ng isang pribado at kumpidensyal na proseso.
 • Protektahan ang mga patron mula sa diskriminasyon.
 • Huwag gumawa ng mga hadlang sa mga kinakailangang serbisyo, o paghigpitan ang access batay sa isang pinoprotektahang katangian.

Tulungan ang mga empleyado na magpabakuna

Matutulungan ng mga employer ang kanilang mga empleyado sa pamamagitan ng:

 • Pag-coordinate ng mga event sa pagpapabakuna sa mga partner na provider
 • Pag-host ng mobile o pop-up na klinika
 • Patulong sa mga employado na mag-book ng mga appointment
 • Pagbibigay sa mga empleyado ng edukasyonal na resource

Matuto pa sa Employer Vaccination Toolkit.


Pinag-aatas na pagpapabakuna para sa mga paaralan at opisina ng estado

Mga K-12 na paaralan

Dapat beripikahin ng mga guro at empleyado ng paaralan na sila ay nabakunahan na, o dapat silang regular na magpasuri para sa COVID-19.

Mga opisina ng estado

Dapat beripikahin ng mga empleyado ng estado na nagtatrabaho sa lugar na nabakunahan na sila, o dapat silang regular na magpasuri para sa COVID-19 at magsuot ng mask.


Pinag-aatas na pagpapabakuna para sa mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan at congregate na setting

Dapat magpabakuna at magpa-booster ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at ang mga manggagawa sa mga congregate na lugar. Kasama rito ang mga taong nagtatrabaho sa:

 • Mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan
 • Mga pasilidad ng pangangalaga para sa nasa hustong gulang at nakatatanda
 • Pangangalaga sa tahanan
 • Mga shelter para sa walang tirahan
 • Mga koreksyonal na pasilidad at detention center

Makakagawa lang ng mga pagbubukod para sa mga taong may:

 • Mga salungat na paniniwala sa relihiyon, o
 • Mga kwalipikadong medikal na dahilan.

Ang mga manggagawang nakakatugon sa isang pagbubukod, na hindi pa nababakunahan at wala pang booster, ay dapat:

 • Regular na magpasuri para sa COVID-19, at
 • Magsuot ng mga mask o iba pang personal na pamprotektang kagamitan sa trabaho.

Maghanap ng mga detalye tungkol sa mga kinakailangan sa pagbabakuna:


Manatiling updated