Sa ngayon, walang paghihigpit o kinakailangan sa pagbiyahe sa California. Tulungan na panatilihin ang California na bukas at malusog ang ating mga komunidad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga gabay sa pagbiyahe ng CDC.

Mga kasalukuyang rekomendasyon sa pagbiyahe

Lokal o internasyonal man ang iyong biyahe, sundin ang mga alituntunin sa pagbiyahe ng CDC para sa pagsusuri, pagsusuot ng mask, at pag-quarantine:

  • Iantala ang pagbiyahe hanggang sa makumpleto mo ang bakuna.
  • Kung hindi ka pa nababakunahan, pero gusto mong magbiyahe, magpasuri bago at pagkatapos nito.
  • Anuman ang iyong status sa pagpapabakuna, magsuot ng mask indoors habang nasa pampublikong transportasyon o hub ng transportasyon.
  • Hindi na kailangang magsuot ng mask outdoors habang bumibiyahe, pero inirerekomenda pa rin ito sa mga hindi pa nababakunahang indibidwal.
  • Nabakunahan ka man o hindi, magpasuri 3-5 araw pagkabalik mo sa California.

Magbasa pa sa flyer sa pagbiyahe ng CDPH.

Mga cruise ship

Kung plano mong magbiyahe sa cruise ship, magpabakuna. Inirerekomenda ng estado na magpabakuna ang 95% ng crew at mga pasahero sa mga cruise ship bago sila dumaong sa mga port ng California.

Larawan ng isang matandang lalaki na nakasuot ng scarf at winter coat at may itinutulak na isa pang matandang lalaki na nakasakay ng wheelchair, na may text na 'Maglakbay nang ligtas mula sa COVID'