Mayroon pang tanong, o gustong malaman ang pagtugon ng iyong lokal sa COVID-19? Tumawag sa isa sa mga hotline sa ibaba, o tingnan ang mga alerto sa text at website mula sa iyong lokal na departamento ng kalusugan.

Sa page na ito:


Mga numero ng hotline

Pambuong-estadong Hotline ng Call Center ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH)

833‑422‑4255 (833-4CA-4ALL)

Bukas ang pambuong-estadong call center 5 araw sa isang linggo:

  • Lunes-Biyernes, 8:00 AM hanggang 5:00 PM Pacific Time   

Ang linyang ito ng impormasyon ay bahagi ng aming tuluy-tuloy na pagsisikap na magbigay ng maaasahan at mapagkakatiwalaang impormasyon.

Lokal na linya ng impormasyon

211

Puwedeng tumawag ang mga Californian sa 211, na nagbibigay ng lokal na impormasyon sa mga serbisyong panlipunan nang 24 na oras sa isang araw.


Website para sa COVID-19 ng iyong lugar

Piliin ang iyong county o lungsod para matuto pa mula sa iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan, tulad ng mga lugar sa pagsusuri o pagbabakuna na malapit sa iyo.