Mayroon pang tanong, o gustong malaman ang pagtugon ng iyong lokal sa COVID-19? Tumawag sa isa sa mga hotline sa ibaba, o tingnan ang mga alerto sa text at website mula sa iyong lokal na departamento ng kalusugan.

Sa page na ito:


Mga numero ng hotline

Pambuong-estadong Hotline para sa COVID-19

833‑422‑4255 (833-4CA-4ALL)

Bukas ang pambuong-estadong call center 7 araw sa isang linggo:

  • Lunes-Biyernes, 8:00 AM hanggang 8:00 PM Pacific Time   
  • Sabado at Linggo, 8:00 AM hanggang 5:00 PM Pacific Time

Ang linyang ito ng impormasyon para sa COVID-19 ay bahagi ng aming tuloy-tuloy na pagsisikap na magbigay ng maaasahan at mapagkakatiwalaang impormasyon.

Hotline ng CA Notify

Aalertuhan ka ng CA COVID, ang notification system para sa pagkakalantad ng Google at Apple, kung nagkaroon ka ng close contact sa isang taong nagpositibo sa COVID-19 habang pinoprotektahan ang iyong privacy.

888‑421‑9457 (888‑4C19‑HLP)

Bukas ang pambuong-estadong call center nang 7 araw sa isang linggo, 8:00 AM hanggang 6:00 PM Pacific Time.

Lokal na linya ng impormasyon

211

Puwedeng tumawag ang mga Californian sa 211, na nagbibigay ng lokal na impormasyon sa mga serbisyong panlipunan nang 24 na oras sa isang araw.


Mga alerto sa text mula sa iyong county

Gamitin ang aming lookup tool para makakuha ng mga text alert tungkol sa COVID-19 mula sa iyong county.

Mag-sign up para sa mga alerto ng county


Website para sa COVID-19 ng iyong lugar

Piliin ang iyong county o lungsod para matuto pa mula sa iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan, tulad ng mga lugar sa pagsusuri o pagbabakuna na malapit sa iyo.