May available na libre at kumpidensyal na pagsusuri para sa COVID-19 sa bawat Californian. Magpabakuna para mabawasan ang pangangailangan para sa pagsusuri.

Sa page na ito:


Paano magpasuri

Maghanap ng pagsusuri malapit sa iyo

Tumingin ng mapa ng mga site sa pagsusuri na malapit sa iyo:

Maghanap ng lokasyon ng pagsusuri

Posibleng available ang higit pang pagsusuri sa website para sa COVID-19 ng iyong lugar.

Gumamit ng at-home na pagsusuri

Nagbebenta na ngayon ang mga botika ng mga at-home kit. Nagbibigay-daan sa iyo ang mga ito na suriin ang iyong sarili at makuha ang mga resulta sa loob ng ilang minuto. Available ang mga ito nang over the counter, at walang reseta. Tingnan sa iyong lokal na parmasya o retail store.

Magbasa pa tungkol sa mga at-home na pagsusuri sa page na Self-Testing ng CDC.

Magpasuri sa OptumServe

Nakipagtulungan ang California sa OptumServe para magbigay ng libre, kumpidensyal na pagsusuri sa buong estado. Available ang mga pagpapasuri para sa lahat, kasama ang:

 • Mga hindi naseserbisyuhang komunidad
 • Mga indibidwal na nasa mataas na panganib

Ang mga pagsusuri ay isinasagawa lang kapag may appointment. Humanap ng lokasyon malapit sa iyo at magpa-appointment sa:

Mag-register para sa pagpapasuri

Kung wala kang access sa internet, tumawag sa 1-888-634-1123.

Ang mga lugar ng pagsusuri ng komunidad ng OptumServe ay naglilingkod sa lahat ng indibidwal na kwalipikado para sa isang pagsusuri. Kasama rito ang walang insurance, kulang ang insurance, hindi dokumentado, at walang tirahang indibidwal. Hindi mo kailangan ng lisensya sa pagmamaneho para makuha ang pagsusuri na ito.


Kailan dapat magpasuri

Kung mayroon kang mga sintomas

Nabakunahan man o hindi, magpasuri kaagad kung makakaramdam ka ng anumang sintomas ng COVID-19.

Kung na-expose ka

Ang mga taong nabakunahan ay dapat na magpasuri sa loob ng 5-7 araw matapos ang pagkaka-expose.

Dapat magpasuri kaagad ang mga hindi pa nagpapabakunang indibidwal, at dapat silang magpasuri ulit pagkalipas ng 5-7 araw.

Kung pupunta ka sa isang event na may malaking panganib

Dapat magpasuri ang mga hindi pa nagpapabakunang indibidwal bago ang event at 3-5 araw pagkatapos nito.

Para sa malalaking event na may mahigit 1,000 tao, dapat magpasuri ang lahat ng attendee sa loob ng 1 araw (antigen test) o 2 araw (PCR test) bago ang event at magbigay ng patunay ng mga negatibong resulta. Ang mga batang wala pang 2 taong gulang ay hindi kailangang magpasuri.

Kung bibiyahe ka

Dapat magpasuri ang mga hindi pa nagpapabakunang indibidwal 1-3 araw bago sila bumiyahe, at 3-5 araw matapos nilang bumiyahe.

Bakunado man o hindi, ang sinumang papasok o muling papasok sa California ay dapat na magpasuri 3-5 araw pagkarating.

Magbasa pa sa sheet ng impormasyon sa pagsusuri at mga alituntunin sa pagbiyahe ng CDPH.


Kailan dapat mag-isolate o mag-quarantine

Kung magpopositibo ka sa pagsusuri o kung nalantad ka sa COVID-19, dapat kang mag-isolate o mag-quarantine.

Kapag sinabing mag-isolate, , kailangan mong manatili sa bahay at lumayo sa iba. Para ito sa mga taong may sakit o nagpositibo sa pagsusuri.

Kapag sinabing mag-quarantine, kailangan mong manatili sa bahay. Ito ay para sa mga nalantad na indibidwal, pero nagnegatibo sa pagsusuri.

Kung magpopositibo ka sa pagsusuri 

May mga sintomas ka man o wala:

 • Mag-isolate hanggang sa bumuti ang iyong pakiramdam at magnegatibo ka sa pagsusuri
  • Matulog at manatili sa kwartong hiwalay sa mga walang virus
  • Gumamit ng hiwalay na banyo kung puwede
  • Magsuot ng mask kapag may ibang tao, kahit sa loob ng bahay
 • Magpasuri (mas mainam kung antigen) sa o pagkalipas ng Araw 5
  • Tapusin ang pag-isolate kung magnenegatibo ka sa pagsusuri
 • Tapusin ang pag-isolate sa Araw 10 kung wala na o mayroon pang sintomas
 • Pagkatapos mong gumaling, magsuot ng mask kapag may ibang tao sa loob ng 5 araw

Kung na-expose ka

Kahit magnegatibo ka sa pagsusuri:

 • Mag-quarantine nang 5 araw
  • Magbilang mula sa araw kung kailan mo nalamang nalantad ka
  • Magsuot ng mask kapag may ibang tao, kahit sa loob ng bahay
 • Magpasuri kaagad para malaman kung kailangan mong mag-isolate
 • Magpasuri ulit sa Araw 5
  • Tapusin ang pag-quarantine kung magnenegatibo ka sa pagsusuri
 • Pagkatapos mong mag-quarantine, magsuot ng mask kapag may ibang tao sa loob ng 5 pang araw
 • Kung kumpleto ka na sa bakuna at nakapagpa-booster shot ka na, o kung nabakunahan ka kamakailan, puwedeng hindi ka na mag- quarantine
  • Pero magpasuri pa rin sa Araw 1 at Araw 5, at magsuot ng mask sa loob ng 10 araw

Mas mahigpit dapat ang sundin na protocol sa kalusugan ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan. Basahin ito sa Gabay sa Pag-quarantine para sa Mga Tauhan sa Kalusugan.

Posibleng mas mahigpit sa lugar mo ang mga panuntunan sa pag-isolate at pag-quarantine. Tingnan ang website para sa COVID-19 ng iyong lugar.

Matuto pa tungkol sa pag-quarantine at pag-isolate:


Halaga ng pagsusuri

Walang babayaran mula sa sariling bulsa para sa pagsusuri sa COVID-19 sa isang site para sa pagpapasuri. Ang isang taong may insurance ay puwedeng magpasuri para sa COVID-19 kapag kinakailangan ng sinumang provider, papasok at palabas ng kanilang planong pangkalusugan, nang libre. Kung wala kang insurance, ang pamahalaan ang magbabayad para sa iyong pagsusuri.

Pero may ilang pagsusuri para sa COVID-19 na ikaw ang magbabayad:

 • Mga test kit sa bahay 
 • Ilang pagsusuri para sa mabilisang resulta

Pagsusuri sa trababo

Ang mga screening na pagsusuri ay mga umuulit na pagsusuri ng mga taong walang sintomas sa ilang partikular na lugar ng trabaho na may malaking panganib. Layunin ng mga itong matukoy kaagad ang COVID-19 at mapigilan ang pagkalat nito.

Sa pangkalahatan,

 • Ang mga indibidwal na kumpleto na sa bakuna ay hindi na kailangan ng mga screening na pagsusuri sa mga lugar na hindi para sa pangangalagang pangkalusugan.
 • Dapat pa ring sumailalim sa mga screening na pagsusuri ang mga asymptomatic na empleyado sa mga lugar para sa pangangalagang pangkalusugan. Ganito rin ang dapat gawin, anuman ang kanilang status sa pagpapabakuna. May ilang pagbubukod:
  • Posibleng ihinto ng mga pasilidad ang routine na pagsusuri ng mga asymptomatic na staff na kumpleto na ang bakuna kapag:
   • Mahigit sa 70% ng mga residente at mahigit sa 70% ng staff ang kumpleto na sa bakuna sa isang pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga, o
   • Mahigit sa 70% ng mga staff ang kumpleto na ang bakuna sa isang pasilidad sa acute na pangangalagang pangkalusugan.
  • Puwedeng ipagpatuloy ng mga pasilidad ang routine na pagsusuri para sa mga staff na kumpleto na ang bakuna na may mahinang immune system. Kasama rito ang mga sumailalim sa organ transplantation o cancer treatment. Posibleng makaapekto ang mga kundisyong ito sa antas ng proteksyong ibinibigay ng bakuna laban sa COVID-19.

Basahin ang Updated na Gabay sa Pagsusuri ng CDPH para sa higit pang detalye tungkol sa mga screening na pagsusuri sa lugar ng trabaho.


Mga tanong at sagot


Manatiling updated