May available na kumpidensyal na pagsusuri para sa COVID-19 sa bawat Californian. Magpabakuna para mabawasan ang pangangailangan para sa pagsusuri.

Sa page na ito:


Paano magpasuri

Maghanap ng pagsusuri malapit sa iyo

Tumingin ng mapa ng mga site sa pagsusuri na malapit sa iyo:

Maghanap ng lokasyon ng pagsusuri

Posibleng available ang higit pang pagsusuri sa website para sa COVID-19 ng iyong lugar.

Gumamit ng at-home na pagsusuri

Nagbebenta na ngayon ang mga botika ng mga at-home kit. Nagbibigay-daan sa iyo ang mga ito na suriin ang iyong sarili at makuha ang mga resulta sa loob ng ilang minuto. Available ang mga ito nang over the counter, at walang reseta. Tingnan sa iyong lokal na parmasya o retail store.

Puwede mo na ngayong hilingin sa pamahalaan ng U.S. na magpadala sa iyo ng libreng at-home na pagsusuri. Limitado ito sa iisang shipment bawat sambahayan.

Kumuha ng mga libreng test kit

Kailangang ang insurance ng kalusugan mo na ang magbayad, o kailangan ka na nitong i-reimburse, para sa gastusin sa mga pagsusuri sa bahay. Limitado ito sa 8 pagsusuri para sa bawat tao kada buwan. Matuto pa sa Paano Makukuha ang Iyong Over-the-Counter na Pagsusuri sa Bahay para sa COVID-19 nang Libre.

Puwedeng makakuha ang mga pasyente ng Medicare ng mga libreng at-home test sa karamihan ng parmasya. Dalhin ang iyong pula, puti, at asul na Medicare card para makuha ang mga libreng test mo. Tingnan ang mga detalye sa Sinasaklaw ng Medicare ang Mga Over-the-Counter na COVID-19 Test.

Puwedeng makakuha ang mga pasyente ng Medi-Cal ng mga libreng at-home test sa anumang parmasya. Tingnan ang Mga tagubilin ng Medi-Cal sa pagkuha ng mga libreng test kit.

Magbasa pa tungkol sa mga pagsusuring isinasagawa sa bahay:

Maghanap ng mga lokasyon ng Test to Treat

Sa ilang lugar ng pagsusuri, puwede kang makakuha ng reseta para sa gamot laban sa COVID-19 kung magpopositibo ka at kung kwalipikado ka. Ang mga lugar na ito ay tinatawag na Test to Treat. Isa itong madaling paraan para magamot nang maaga. Mahalaga ito sa pagpapagaling at pagpapanatilihing hindi naoospital ng mga tao.

Maghanap ng Test to Treat na malapit sa iyo

Magpasuri sa OptumServe

Nakipagtulungan ang California sa OptumServe para magbigay ng libre, kumpidensyal na pagsusuri sa buong estado. Available ang mga pagpapasuri para sa lahat, kasama ang:

 • Mga hindi naseserbisyuhang komunidad
 • Mga indibidwal na nasa mataas na panganib

Ang mga OptumServe test site ay mga Test to Treat na ngayon, na nag-aalok ng gamot laban sa COVID-19 sa mga nagpopositibo at kwalipikado rito.

Inirerekomenda ang mga appointment. Humanap ng lokasyon malapit sa iyo at magpa-appointment sa:

Mag-register para sa pagpapasuri

Kung wala kang access sa internet, tumawag sa 1-888-634-1123.

Ang mga lugar ng pagsusuri ng komunidad ng OptumServe ay naglilingkod sa lahat ng indibidwal na kwalipikado para sa isang pagsusuri. Kasama rito ang walang insurance, kulang ang insurance, hindi dokumentado, at walang tirahang indibidwal. Hindi mo kailangan ng lisensya sa pagmamaneho para masuri o makatanggap ng paggamot.


Kailan dapat magpasuri

Kung mayroon kang mga sintomas

Nabakunahan man o hindi, magpasuri kaagad kung makakaramdam ka ng anumang sintomas ng COVID-19. Kung negatibo ang isang antigen test, magpasuri pa sa loob ng 24-48 oras, dahil puwedeng hindi matukoy ang mga maagang kaso.

Kung nalantad ka

Dapat pag-isipan ng sinumang nalantad na magpasuri sa lalong madaling panahon, kahit wala kang sintomas.

Magpasuri ulit 5 araw pagkatapos mong malantad.

Kung pupunta ka sa isang event na may malaking panganib

Magsuri bago at 3-5 araw pagkatapos.

Para sa mga mega-event na may mahigit sa 1,000 tao, lubos na inirerekomendang magpasuri ang mga attendee 1 araw (antigen test) o 2 araw (PCR test) bago ang event.

Kung bibiyahe ka

Magsuri bago magbiyahe at 3-5 araw pagkatapos.

Bakunado man o hindi, ang sinumang papasok o muling papasok sa California ay dapat magpasuri 3-5 araw pagkarating.

Magbasa pa sa sheet ng impormasyon ng pagsusuri ng CDPH.


Pagsusuri sa trababo

Ang mga screening na pagsusuri ay mga umuulit na pagsusuri ng mga taong walang sintomas sa ilang partikular na lugar ng trabaho na may malaking panganib. Layunin ng mga itong matukoy kaagad ang COVID-19 at mapigilan ang pagkalat nito.

Sa pangkalahatan,

 • Hindi kailangan ng mga nabakunahan nang indibidwal ng mga screening na pagsusuri sa mga lugar na hindi para sa pangangalagang pangkalusugan.
 • Dapat pa ring sumailalim sa mga screening na pagsusuri ang mga empleyadong walang sintomas sa mga lugar para sa pangangalagang pangkalusugan. Ganito rin ang dapat gawin, anuman ang kanilang status sa pagpapabakuna. May ilang pagbubukod:
  • Posibleng ihinto ng mga pasilidad ang routine na pagsusuri ng mga nabakunahan nang staff na walang sintomas kapag:
   • Mahigit sa 70% ng mga residente at mahigit sa 70% ng staff ang nabakunahan na sa isang pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga, o
   • Mahigit sa 70% ng mga staff ang nabakunahan na sa isang pasilidad sa acute na pangangalagang pangkalusugan.
  • Puwedeng ipagpatuloy ng mga pasilidad ang routine na pagsusuri para sa mga nabakunahan nang staff na may mahinang immune system. Kasama rito ang mga sumailalim sa organ transplantation o cancer treatment. Posibleng makaapekto ang mga kundisyong ito sa antas ng proteksyong ibinibigay ng bakuna laban sa COVID-19.

Basahin ang Updated na Gabay sa Pagsusuri ng CDPH para sa higit pang detalye tungkol sa mga screening na pagsusuri sa lugar ng trabaho.


Mga tanong at sagot

Ano ang dapat kong gawin kung posibleng nalantad ako sa COVID-19?

Depende sa iyong status sa pagpapabakuna at dating impeksyon, posibleng kailanganin mong mag-quarantine (manatili sa bahay) mula sa mga setting na nasa mataas na panganib. Magbasa tungkol sa kung kailan at paano mag-quarantine.

Isaalang-alang ang pagpapsuri 3-5 araw pagkatapos ng pagkaka-expose, kahit nabakunahan ka na at wala kang mga sintomas. Alamin ang status mo para hindi ka makahawa ng ibang tao. Magsuot ng mask kapag may ibang tao hanggang sa masiguro mong hindi ka nahawahan ng virus.

Ano ang dapat kong gawin kung magpopositibo ako para sa COVID-19?

Magtanong sa medikal na provider para malaman kung kwalipikado ka para sa paggamot sa lalong madaling panahon. Huwag hintaying lumubha ang mga sintomas – pinakamainam ang maagang paggamot. Magbasa pa tungkol sa mga paggamot sa COVID-19.

Kakailanganin mong mag-isolate (manatili sa bahay at umiwas sa ibang tao) hanggang sa lumipas ang banta na nakakahawa ka sa ibang tao. Magbasa tungkol sa kung paano mag-isolate.

Abisuhan ang mga taong nagkaroon ng contact sa iyo para makapagpasuri din sila. Kung ginagamit mo ang CA Notify, magpadala ng notification sa pagkaka-expose.

Kailangan bang saklawin ng aking planong pangkalusugan ang aking pagsusuri sa COVID-19 sa isang lugar para sa pagsusuri? 

Oo. Ayon sa pederal na gabay, inaatasan ang mga planong pangkalusugan na magbigay ng pagsusuri nang libre para sa lahat ng sinasaklawan nila. Hindi kailangang may mga sintomas ka o na-expose ka sa COVID-19. Hindi kailangang isa kang “essential worker” para magpasuri.

Para magpasuri, puwede kang pumunta sa anumang provider sa pagsusuri sa COVID-19 ma awtorisado o lisensyado ng estado. Hindi mo kailangang pumunta sa isang provider na nasa network ng provider ng iyong planong pangkalusugan o insurer sa kalusugan. Hindi mo kailangang kumuha ng pahintulot mula sa iyong planong pangkalusugan o insurer sa kalusugan bago magpasuri sa COVID-19. At hindi mo kailangang magbayad ng co-payment para sa isang pagsusuri sa COVID-19.

Paano kung wala akong insurance sa kalusugan at kailangan ko ng pagsusuri para sa COVID-19?

Nagbibigay pa rin ng mga libreng test ang ilang site ng pagsusuri. Kung wala kang insurance, makipag-ugnayan sa site at tanungin kung may dapat bayaran.

Gaano katagal bago makuha ang mga resulta ng pagsusuri para sa COVID-19?

Available ang mga resulta mula sa mga rapid antigen test sa loob ng isang oras o mas mabilis pa. Karaniwang lumalabas ang mga resulta ng PCR COVID-19 lab test sa loob ng dalawang oras o mas mabilis pa.

Para sa mga laboratoryong nagpoproseso ng mga kit para sa pagsusuri sa bahay, depende ang tagal ng pagbabalik sa kung kailan mo ipapadala ang iyong kit.

Kung hindi mo pa natatanggap ang mga resulta ng iyong pagsusuri at ilang taon na ang nakalipas, makipag-ugnayan sa:

 • Iyong provider sa pangangalagang pangkalusugan, o kaya
 • Serbisyo sa pagsusuri.

Ano ang tinatanggap na katunayan ng resulta ng negatibong pagsusuri sa COVID-19?

Tinatanggap ang sumusunod:

 • Naka-print na dokumento mula sa iyong test provider o laboratoryo
 • Isang email o text message sa iyong telepono mula sa iyong test provider o laboratoryo

Kasama dapat sa mga resulta ang pangalan ng sinuring tao, uri ng pagsusuri, at petsa ng resulta ng negatibong pagsusuri. Para sa PCR, ang negatibong resulta ay dapat na sa nakalipas na 3 araw. Para sa antigen, ang negatibong resulta ay dapat na sa nakalipas na araw.

Manatiling updated