Isuot ang iyong mask in sa indoor na pampublikong espasyo at lugar ng trabaho

Dahil sa kamakailang pagdami ng mga kaso, iminandato ng CDPH sa lahat ng nasa California ang pagsusuot ng mask sa mga indoor na pampublikong espasyo at lugar ng trabaho. May bisa ang kautusan mula Disyembre 15, 2021 hanggang Pebrero 15, 2022.

Narito ang mga kasalukuyang inirerekomenda at ipinag-aatas ng California hinggil sa pagsusuot ng mask.

Sa page na ito:


Kailan dapat magsuot ng mask

Narito ang mga kasalukuyang alituntunin para sa mga mask sa buong estado. Posibleng may higit pa ang iyong lokal na lugar. Tingnan ang website para sa COVID-19 ng iyong lugar.

Ang lahat ay inaatasang magsuot ng mask sa:
 • Mga indoor na pampublikong espasyo (hanggang Pebrero 15, 2022)
 • Mga Lugar ng Trabaho (hanggang Pebrero 15, 2022)
 • Pampublikong transportasyon
 • Mga setting ng pangangalagang pangkalusugan (kasama ang mga pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga)
 • Mga pasilidad ng pangangalaga para sa nasa hustong gulang at nakakatanda
 • Indoors sa mga K-12 na paaralan, childcare, at iba pang youth setting
 • Mga pang-estado at lokal na koreksyonal na pasilidad at detention center
 • Mga shelter para sa walang tirahan, pang-emergency na shelter, at cooling center
Ipinag-aatas ang mga mask para sa mga taong hindi pa nababakunahan at inirerekomenda ito para sa lahat ng nasa:
 • Mga lugar ng pagsamba
Larawan ng lalaki at babae na may suot na mask habang nakasakay sa tren


I-upgrade ang iyong mask

Kapag tumataas ang mga kaso o mas matindi ang iyong panganib, paigtingin ang iyong proteksyon sa pamamagitan ng pag-upgrade ng iyong mask.

Pinaka-epektibo:

 • N95

Mas epektibo:

 • KF94
 • KN95
 • Dobleng mask
 • Fitted na surgical mask

Epektibo:

 • Surgical mask

Pinaka hindi epektibo:

 • Mask na gawa sa tela na may 3 o higit pang layer

Anumang mask ang isuot mo, tiyaking kasya ito sa iyong mukha at walang anumang puwang.

Tingnan ang Gabay para sa Paggamit ng Mga Face Mask at Q&A Tungkol sa Mga Face Mask ng CDPH para matuto pa.

Basahin ang Masulit ang Pagsusuot ng Mask para malaman kung paano ka pinakamahusay na mapoprotektahan ng mask.


Mga exemption sa pagsusuot ng mask

Puwedeng hindi palaging magsuot ang mga sumusunod na indibidwal ng takip sa mukha:

 • Mga batang wala pang dalawang taong gulang, dahil sa panganib ng suffocation.
 • Mga taong may:
  • Mga kundisyong medikal, 
  • Kundisyon sa kalusugan ng pag-iisip, o 
  • Kapansanan kaya hindi posible ang pagsusuot ng mask. Kasama rito ang:
   • Mga taong hindi makakahinga kapag nakasuot ng mask
   • Mga walang malay o walang kakayahang gumalaw nang maayos 
   • Hindi makakapag-alis ng mask nang walang tulong
 • Mga taong mahalaga ang pagpapakita ng bibig para sa komunikasyon:
  • Mga may problema sa pandinig, o 
  • Mga nakikipag-ugnayan sa isang taong may problema sa pandinig.
 • Mga taong magiging dahilan ng panganib ang pagsusuot ng mask, ayon sa:
  • Mga tagapagpatupad ng regulasyon ng lokal, pang-estado, o pederal na pamahalaan, o 
  • Mga alituntunin sa kaligtasan sa lugar ng trabaho.

Tingnan ang mga kumpletong detalye ng exemption sa pagsusuot ng mask sa Gabay para sa Paggamit ng Mga Face Maskng CDPH.


Pagsusuot ng mask sa trabaho

 • Ipinag-aatas na magsuot ng mask indoors, anuman ang status sa pagbabakuna.
 • Hindi ipinag-aatas na magsuot ng mask outdoors (maliban kung may mga outbreak), anuman ang status sa pagbabakuna. Dapat sanayin ang mga manggagawa para sa outdoor na paggamit ng mga pantakip sa mukha.
 • Dapat magbigay ang mga employer sa mga hindi pa nababakunahang empleyado ng mga naaprubahang NIOSH-certified na respirator mask para sa boluntaryong paggamit kapag:
  • Nagtatrabaho indoors, o 
  • Nasa isang sasakyan kasama ang ibang tao.
 • Ang mga manggagawang hindi pa nababakunahan ay dapat magsuot ng mask sa mga opisina ng estado.

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang Mga Emergency na Pansamantalang Pamantayan (Emergency Temporary Standards, ETS) para sa Pag-iwas sa COVID-19 ng Cal/OSHA, ang kautusan ng opisyal ng pampublikong kalusugan ng estado noong Hulyo 26, 2021, at ang Beripikasyon ng Bakuna at Mga Ipinag-aatas sa Pagsusuri ng CalHR.


Gabay para sa mga negosyo

Kinakailangang magsuot ng mask indoors ang lahat ng empleyado at tagatangkilik. Ipapatupad ito hanggang Pebrero 15, 2022.

Ang kautusang ito sa pagsusuot ng mask ay naaangkop sa lahat ng lugar ng trabaho, pinagsisilbihan man nila ang publiko o hindi, o bukas man sa publiko o hindi.


Mga tanong at sagot