Mahalagang tool pa rin ang pagsusuot ng mask sa pagpigil sa pagkalat ng COVID-19.. Isaalang-alang ang lokal na rate ng kaso ng COVID-19, ang sarili mong mga salik ng panganib, at ang kapanatagan mo sa posibleng pagkalantad sa virus para malaman kung kailan at saan ka magsusuot ng mask.

Sa page na ito:


Bakit kailangan magsuot ng mask

Narito ang 3 dahilan na pwedeng kailanganin mo na magsuot ng mask:

 • Upang protektahan ang iyong sarili. Ang mga mask na pinaka-nagbibigay proteksyon laban sa mga virus katulad ng COVID-19 ay N95, KN95, at KF94 mask na may magandang fit at mahusay na filtration. Partikular na mahalaga ang pagsusuot ng mask sa indoor na pampublikong lugar kung ikaw ay may dati nang kondisyon sa kalusugan, nasa edad 50 na taon o mas matanda, o may mahinang immune system na nagpapataas ng panganib sa iyo na magkaroon ng malalang COVID-19. Mahalaga rin na magsuot ka ng mask kung ikaw ay nag-aalaga ng taong may sakit.
 • Upang protektahan ang ibang tao. Magsuot ng mask kung ikaw ay may sakit at kung may mga sintomas ng impeksyon sa baga. Mahalaga rin ang mga mask sa pagprotekta sa mga taong madaling mahawaan na nasa mga lugar na may mataas na panganib.
 • Upang sundin ang mga lokal na inaatas. Siguraduhing sumusunod sa anumang may bisang lokal na tuntunin sa pagsusuot ng mask. Pwedeng kailanganin ito sa iyong lokal na pasilidad sa komunidad o health center.

Kailan dapat magsuot ng mask

Ang mga mask ay inirerekomenda para sa lahat na nasa indoor na pampublikong lugar kapag marami ang kasalukuyang may COVID-19 sa komunidad at nakakahawa sa iba. Sumangguni sa iyong lokal na departamento ng kalusugan para sa lokal na data.

Kahit anuman ang rate ng kaso ng COVID-19, inirerekomenda pa rin ang pagsusuot ng mask:
 • Kung may sintomas ka ng impeksyon sa baga, gaya ng ubo, sipon, o masakit na lalamunan
 • Sa mga mataong indoor na lugar, gaya ng eroplano, tren at mga bus
 • Sa mga pampublikong lugar at may kasama kang mga mas nakakatanda o taong may medikal na kundisyon na naglalagay sa kanila sa mas mataas na panganib sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19
 • Sa loob ng 10 araw pagkatapos ng matinding pagkakalantad sa isang taong nagpositibo para sa COVID-19
 • Kung nag-positibo ka sa test. Tingnan ang dagdag na gabay sa Ano ang dapat Gawin kung Nagpositibo Ka Sa COVID-19?
Larawan ng lalaki at babae na may suot na mask habang nakasakay sa tren

Posibleng iniaatas ang pagsusuot ng mask sa ilang partikular na setting sa iyong lokalidad. Tingnan ang website para sa COVID-19 ng iyong lugar.


I-upgrade ang iyong mask

Kapag dumarami ang mga kaso o mas malaki ang panganib sa iyo, dagdagan ang proteksyon mo sa pamamagitan ng pag-upgrade sa mask mo.

Pinakamagandang proteksyon:

 • N95

Magandang proteksyon:

 • KF94
 • KN95

Kapag magsusuot ng mask, tiyaking kasya ito sa iyong mukha, walang anumang puwang at may maayos na filtration.


Mga exemption sa pagsusuot ng mask

Ang mga sumusunod na indibidwal ay hindi dapat magsuot ng mask:

 • Mga batang wala pang dalawang taong gulang, dahil sa posibilidad na ma-suffocate
 • Mga taong:
  • Mga kundisyong medikal, 
  • Kundisyon sa kalusugan ng pag-iisip, o 
  • May kapansanan kaya hindi posible ang pagsusuot ng mask. Kasama rito ang:
   • Mga taong mahihirapang huminga kapag naka-mask;
   • Mga walang malay o walang kakayahang gumalaw nang maayos; at
   • Mga taong hindi makakapag-alis ng mask nang walang tulong
 • Mga taong mailalagay sa panganib kapag nagsuot sila ng mask, ayon sa:
  • Lokal, pang-estado, o pederal na pamahalaan; o 
  • Mga alituntunin sa kaligtasan sa lugar ng trabaho

Matuto pa:


Pagsusuot ng mask sa trabaho

Para sa impormasyon tungkol sa pagsusuot ng mask sa lugar ng trabaho, sumangguni sa: