Magpabakuna – ito ay ligtas, epektibo, at libre. Ang pagpapabakuna ay ang pinakamahalagang instrumento para mawakasan ang pandemya.

Sa page na ito:

 

Paano magpabakuna:

My Turn

Tingnan ang myturn.ca.gov o tumawag sa 1-833-422-4255 para magpa-appointment o maghanap ng lugar kung saan puwedeng mag-walk in na malapit sa iyo.

Vaccines.gov

Gamitin ang Vaccines.gov ng CDC para mag-book ng appointment o maghanap ng lugar na tumatanggap ng mga walk-in na malapit sa iyo.

Puwede ka ring magtanong sa iyong provider sa pangangalagang pangkalusugan o sa lokal na parmasya.


Sino ang puwedeng magpabakuna

Puwedeng magpabakuna nang walang bayad ang sinumang Californian na may edad na 5 taon pataas. 

Hindi mahalaga rito ang iyong insurance o status sa immigration. Walang magtatanong tungkol sa iyong status sa immigration kapag nagpabakuna ka.

Pagbabakuna para sa mga bata

Ang bakuna laban sa COVID-19 ng Pfizer ay para sa mga batang may edad na 12 taon pataas.  Ang isang bakuna ng Pfizer na may mas mababang dosis ay awtorisado na ngayon para sa mga batang may edad na 5 taon hanggang 11.

Ligtas at mabisa ang dalawa sa pagprotekta ng mga bata mula sa COVID-19.


Paano umeepekto ang mga bakuna laban sa COVID-19

Larawan ng babaeng nilalagyan ng benda sa braso pagkatapos ng pagbabakuna

Napakabisa ng mga bakuna laban sa malalang COVID-19. Walang ganap nang nabakunahang indibidwal na namatay dahil sa COVID-19 sa panahon ng mga klinikal na pagsubok sa mga bakuna.

Tinuturuan ng mga bakuna laban sa COVID-19 ang ating mga immune system kung paano labanan ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Inaabot nang ilang linggo matapos ang pagbabakuna bago maging immune ang katawan sa virus. Ibig sabihin, puwede ka pa ring mahawahan ng COVID-19 pagkatapos mong magpabakuna. 

Ang alam namin

 • May kakayahan ang mga bakunang pigilan ang halos lahat ng pagkakaospital at pagkamatay na nauugnay sa COVID-19. Ang mga post-vaccination case ay madalang pero nangyayari.
 • Nababawasan ng mga bakuna ang pagkalat ng COVID-19.
 • Epektibo ang mga bakuna laban sa COVID-19 sa mga variant ng virus, kasama ang Delta variant.
 • Ang mga taong may mahinang immune system ay posibleng hindi ganap na maprotektahan kahit kumpleto na ang bakuna nila.

Ano nalalaman pa namin

 • Gaano katagal epektibo ang proteksyon ng bakuna laban sa COVID-19.

Kapag nabakunahan ka na

Kapag kumpleto ka na sa bakuna, puwede ka nang bumalik sa mga aktibidad mo bago ang pandemya. Pero tandaang nalalapat pa rin sa iyo ang mga rekomendasyon sa pampublikong kalusugan.

Basahin ang Makuha ang Impormasyon tungkol sa Mga Bakuna ng CDPH.


Mga bakuna at variant

Napatunayan nang napakabisa ng pagpapabakuna laban sa mga variant ng COVID-19 gaya ng Delta. Hindi pa natin alam kung gaano ito kabisa sa mga bagong variant gaya ng Omicron. 

Ang pinakamahusay na magagawa natin para malimitahan ang pagkalat at pag-mutate ng virus ay ang:

 • Magpabakuna
 • Kumuha ng booster kung kwalipikado ka

Tingnan ang mga variant na mayroon ngayon sa California.

Higit pang impormasyon tungkol sa mga variant ng COVID-19 mula sa CDPH:


Mga booster shot at karagdagang dosis

Mga booster shot

Available na ang mga booster shot para sa lahat ng may edad na 12 taon pataas.

Kumuha kaagad ng booster shot kapag kwalipikado ka nang kunin ito:

 • Kung bakuna ng Moderna o Pfizer ang kinuha mo, kumuha ng booster shot pagkalipas ng 5 buwan
 • Kung bakuna ng Johnson & Johnson ang kinuha mo, kumuha ng booster shot pagkalipas ng 2 buwan

Ang iyong booster shot ay puwedeng ibang brand ng bakuna sa iyong orihinal na serye. Booster ng Pfizer o Moderna ang lubos na inirerekomenda para sa mga taong kumuha ng bakuna ng Johnson & Johnson. Booster lang ng Pfizer ang puwedeng kunin ng mga may edad na 12-17 taon.

Para i-book ang iyong booster shot o maghanap ng klinika kung saan puwedeng mag-walk in, bumisita sa My Turn.

Magbasa pa tungkol sa mga detalye ng booster at mga tanong at sagot tungkol sa boostermula sa CDPH.

Mga karagdagang dosis

Available ang mga karagdagang dosis ng Pfizer o Moderna para sa mga mahina an immune system. 

Kasama rito ang mga taong:

 • Tumatanggap ng mga aktibong paggamot sa cancer para sa mga tumor o cancer sa dugo
 • Sumailalim sa organ transplant at gumagamit ng gamot para i-suppress ang immune system
 • Sumailalim sa stem cell transplant sa loob ng nakalipas na 2 taon o gumagamit ng gamot para i-suppress ang immune system
 • Mayroong hindi malubha at malubhang primary immunodeficiency (gaya ng DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome)
 • Mayroong advanced o hindi nagagamot na impeksyon sa HIV
 • Tumatanggap ng aktibong paggamot gamit ang mga high-dose corticosteroid o iba panga gamot na nagsu-suppress sa immune response

Puwedeng kumuha ng karagdagang dosis ng Pfizer ang mga batang may edad na 5-11 taon na mayroon ng mga ganitong kundisyon.

Makipag-usap sa iyong doktor para malaman kung tama para sa iyo ang pagtanggap ng karagdagang dosis. Kung natutugunan mo ang mga pamantayang ito, puwede mong i-book ang iyong shot sa My Turn.

Tingnan ang mga tanong at sagot tungkol sa mga karagdagang dosis.


Digital na vaccine record 

Makakakuha ka na ngayon ng digital na kopya ng iyong talaan sa pagbabakuna. Digital na Talaan ng Bakuna Laban sa COVID-19 (Digital COVID-19 Vaccine Record, DCVR). Available ito sa iyo kung:

 • Sa California ka nagpabakuna, at 
 • Tumutugma ang iyong impormasyon sa nakatala sa mga sistema ng pagbabakuna ng estado.

 Para makuha ang iyong talaan ng bakuna:

 • Pumunta sa myvaccinerecord.cdph.ca.gov
 • Ilagay ang iyong:
  • Pangalan
  • Petsa ng kapanganakan
  • Email o numero ng telepono na inilagay mo noong nagpabakuna ka
  • Gumawa ng PIN na may apat na digit

Magagamit ang digital na kopyang ito bilang katibayan ng pagbabakuna. 

Tingnan ang Mga Madalas Itanong para matuto pa tungkol sa iyong digital na vaccine record.

Kung nahihirapan kang kunin ang record mo

Kung hindi mo makuha ang iyong talaan ng bakuna, posibleng kailanganin mong magwasto o magdagdag ng ilang impormasyon. Sundin ang mga tip sa pag-troubleshoot sa cdph.ca.gov/covidvaccinerecord.

Ang posibleng makahadlang sa pagkuha mo ng iyong talaan sa pagbabakuna laban sa COVID-19:

 • Hindi nag-uulat ang iyong lugar ng pagbabakuna sa mga sistema ng pagbabakuna ng estado
 • Hindi iniulat ng iyong lugar para sa pagbabakuna ang pagpapabakuna mo
 • Hindi tumutugma ang impormasyong inilagay mo sa iyong talaan sa registry

Para maiwasto o ma-update ang iyong talaan ng bakuna, magsimula ng online na chat sa Virtual Assistant ng My Turn.

Basahin ang Mga Alituntunin at Pamantayan sa Talaan ng Bakuna ng CDPH para sa higit pang impormasyon.


Mga side effect

Matapos mabakunahan para sa COVID-19, maaari kang makaranas ng mga hindi malubhang side effect. Ito ay mga normal na senyales na gumagawa ng immunity ang iyong katawan. Bihirang nangyayari ang mga mas malubhang side effect.

Mga hindi malubhang side effect

Kasama sa mga karaniwang hindi malubhang side effect ang: 

 • Pananakit, pamumula, o pamamaga ng pinagturukan
 • Pakiramdam ng pagkapagod, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, mga panginginig, lagnat, o pagduruwal

Posibleng makaapekto ang ilang side effect sa kakayahan mong gumawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad, pero mawawala ang mga iyon makalipas ang ilang araw. Ang ilang tao ay walang side effect.

Mga bihira pero malubhang side effect

Pamumuo ng dugo

Sa ilang pagkakataon, nakakaranas ng pamumuo ng dugo na may mababang bilang ng mga platelet ang mga babaeng wala pang 50 taong gulang na kumukuha sa bakuna ng Johnson & Johnson. Hindi nakikita ang panganib na ito sa ibang bakuna laban sa COVID-19. Basahin ang Fact Sheet ng CDPH: Mga Benepisyo at Panganib sa Bakuna ng Johnson & Johnson.

Myocarditis at pericarditis

May ilang kabataan nang nakaranas ng pamamaga ng kalamnan sa puso o membrane pagkatapos kunin ang Pfizer o Moderna. Sa kabila nito, ayon sa CDC, mas matimbang ang mga benepisyo ng pagbabakuna laban sa COVID-19 kaysa sa mga panganib nito. 

Magbasa pa sa mga fact sheet na ito ng CDPH:

Pag-uulat ng mga side effect ng mga bakuna

Kung nakaranas ka ng side effect matapos mabakunahan laban sa COVID-19, puwede mo itong iulat sa:

 • VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System)
 • V-safe (After Vaccination Health Checker)

Kailan dapat tumawag sa doktor

Sa karamihan ng mga kaso, ang kawalan ng ginhawa dahil sa nararamdamang sakit o lagnat ay normal na palatandaang bumubuo ang iyong katawan ng proteksyon. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o provider sa pangangalagang pangkalusugan kung:

 • Lulubha ang pamumula at pananakit sa pinagturukan sa iyon pagkalipas ng 24 na oras
 • Nakakabahala na ang iyong mga side effect o mukhang hindi nawawala ang mga ito pagkalipas ng ilang araw

Kung magpapabakuna ka laban sa COVID-19 at sa palagay mo ay nagkakaroon ka ng malalang reaksyon, humingi kaagad ng medikal na pangangalaga sa pamamagitan ng pagtawag sa 911. Matuto pa tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 at bihirang malubhang allergic na reaksyon.


Mga tanong at sagot

Pagpapabakuna

Ano ang aasahan pagkatapos ng pagbabakuna

Pagpapabakuna para sa mga bata

Pagbabakuna sa mga empleyado

Mga limitasyon sa bakuna

Mga pagpipiliang bakuna


Manatiling updated