Sinusuportahan ng California ang ligtas na pagbabalik sa personal na pagtuturo para sa taong pampaaralan 2021-2022.

Sa page na ito:


Mga K-12 na paaralan

Naglabas ang California ng gabay para sa mga K-12 na paaralan para sa taong panuruan 2021-2022. Ang gabay na ito ay:

 • Tumutulong sa mga paaralan na maghanda para sa personal na pagtuturo.
 • Naglalapat sa mga pinakabagong rekomendasyon ng CDC sa mga kundisyon sa California.
 • Nag-aatas sa lahat ng nasa hustong gulang at mag-aaral sa mga K-12 na paaralan na magsuot ng mask indoors
 • Nalalapat sa lahat ng extracurricular na aktibidad sa paaralan, kasama ang:
  • Sports
  • Band
  • Chorus
  • Mga Club

Higit pang impormasyon tungkol sa gabay na ito:

Bisitahin ang page na Magulang ng Mga Ligtas na Paaralan para sa impormasyon tungkol sa COVID-19 at kaligtasan sa paaralan.

Patuloy na sinusuri ng California Department of Public Health (CDPH) ang mga kundisyon sa tuloy-tuloy na batayan.

Mga kinakailangan sa pagbabakuna para sa mga mag-aaral

Ang mga mag-aaral ay aatasang magpabakuna para makapasok sa paaralan. Magkakaroon ito ng bisa para sa mga mag-aaral sa grade 7 hanggang 12 kapag may ganap na pag-apruba na sa FDA ang bakuna para sa mga bata na 12 taon gulang pataas.

Mga kinakailangan sa pagpapabakuna at pagsusuri para sa mga staff ng paaralan

Dapat beripikahin ng mga guro at empleyado ng paaralan na sila ay kumpleto sa bakuna, o dapat silang regular na magpasuri para sa COVID-19.

Maghanap ng lokasyon ng pagsusuri Kunin ang iyong digital na talaan ng bakuna

Mas mataas na edukasyon

Dapat sumunod ang mga institusyon ng mas mataas na edukasyon sa Gabay para sa Pagsusuot ng Mga Pantakip sa Mukha ng CDPH.

Dapat sundin ng mga employer ang Mga Emergency na Pansamantalang Pamantayan sa Pag-iwas sa COVID-19 ng California.

Maghanap ng mga resource para sa mga kolehiyo at unibersidad para mabawasan ang panganib ng COVID-19.

Naibahagi na ng mga pampublikong kolehiyo at unibersidad ang pinakabagong impormasyon sa kanilang mga komunidad.

Kung nag-a-apply ka para sa pinansyal na tulong o kung nakakatanggap ka nito, bisitahin ang website na Komisyon para sa Tulong sa Mag-aaral ng California (California Student Aid Commission) para sa mga website.


Childcare

Dapat sumunod ang mga provider ng childcare sa gabay para sa childcare.

Bumisita sa ​​mychildcare.ca.gov para makakita ng provider sa iyong lugar.

Ang California ay may mga programa para makatulong sa mga pamilyang magbayad ng childcare. Alamin kung kwalipikado ka para sa tulong sa pagbabayad ng childcare.


Mga camp at sinusubaybayang aktibidad para sa kabataan

Ang gabay para sa mga overnight camp ng California ay may bisa hanggang Setyembre 2021.

Dapat sumunod ang mga day camp at iba pang sinusubaybayang aktibidad para sa kabataan sa gabay sa mga K-12 na paaralan. I-post ang checklist na ito sa inyong website para malaman ng mga empleyado at pamilya nila ang tungkol sa mga ginagawa ninyong hakbang na pangkaligtasan.


Manatiling updated