California sẽ theo dõi tiến trình tiêm chủng trên toàn tiểu bang.

Trên trang này:


Dữ liệu tiêm chủng toàn tiểu bang

Biểu đồ này cho thấy toàn bộ số vắc-xin được tiêm ở California, theo quận cư trú.

Tổng quan về dữ liệu nguồn tiêm vắc xin. Dữ liệu được báo cáo hàng tuần.

Thông tin biểu đồ

 • Biểu đồ này bao gồm các liều vắc-xin đã tiêm và được báo cáo cho cơ quan đăng ký tiêm chủng của tiểu bang. Tỷ lệ tiêm vắc-xin được ước tính dựa trên thông tin hiện có mới nhất từ hồ sơ vắc-xin và dữ liệu Điều Tra Dân Số. Những ước tính này có thể khác với những ước tính của các cơ quan y tế tại địa phương. Các ước tính tại địa phương sẽ được coi là chính xác hơn.
 • Tỷ lệ được giới hạn ở mức 95%. Mức này phù hợp với các yêu cầu báo cáo của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Mức này tránh được các giá trị phi logic (như hơn 100%) do các vấn đề nhập dữ liệu.
 • Những người chưa tiêm vắc-xin không nhận được bất kỳ liều vắc-xin COVID-19 nào được phê duyệt hay cho phép.
 • Loạt mũi tiêm cơ bản đề cập đến những người đã tiêm đủ một liều vắc-xin Johnson & Johnson hoặc hai liều vắc-xin COVID-19 đã được phê duyệt hay cho phép khác.
 • Loạt mũi tiêm cơ bản + mũi nhắc lại đề cập đến những người đã tiêm đủ loạt mũi tiêm cơ bản của vắc-xin COVID-19 đã được phê duyệt hay cho phép và những người đã được tiêm một liều khác kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2021. Tỷ lệ phần trăm những người đã hoàn thành loạt mũi tiêm cơ bản và một mũi nhắc lại không được tính là người tiêm mũi nhắc lại đủ điều kiện.
 • Mũi nhắc lại thể lưỡng trị đề cập đến những người đã hoàn thành loạt mũi tiêm cơ bản của vắc-xin COVID-19 đã được phê duyệt hay cho phép và những người đã được tiêm mũi nhắc lại thể lưỡng trị. Tỷ lệ phần trăm số người đã được tiêm mũi nhắc lại thể lưỡng trị không được tính là người tiêm mũi nhắc lại đủ điều kiện.
 • Các vắc-xin COVID-19 đã được phê duyệt hoặc cho phép bao gồm: Moderna, Pfizer và Novavax.
 • Số liều vắc-xin được tiêm trên toàn tiểu bang bao gồm tất cả các liều vắc-xin được phân bổ cho California cũng như Chương Trình Thỏa Thuận Hợp Tác Với Nhà Thuốc cho Cơ Sở Chăm Sóc Dài Hạn (Long Term Care, LTC) và Chương Trình Thỏa Thuận Hợp Tác Với Nhà Thuốc Bán Lẻ của CDC, Chương Trình Trung Tâm Thẩm Tách của Liên Bang, các cơ sở đối tác của Cơ Quan Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency, FEMA), các cơ sở đối tác của Cơ Quan Quản Lý Dịch Vụ và Nguồn Lực Y Tế (Health Resources and Services Administration, HRSA).
 • Biểu đồ này không bao gồm tất cả các liều cho những cơ quan liên bang sau: Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Dành Cho Thổ Dân Da Đỏ, Cơ Quan Quản Lý Y Tế Cựu Chiến Binh, Bộ Quốc Phòng và Cục Trại Giam Liên Bang. Dữ liệu sẽ được cập nhật thường xuyên nhờ liên tục điều chỉnh hồ sơ vắc-xin trên toàn tiểu bang.
 • Dữ liệu này sẽ được cập nhật thường xuyên nhờ liên tục điều chỉnh hồ sơ vắc-xin trên toàn tiểu bang. Dữ liệu có thể khác với dữ liệu được báo cáo bởi các cơ quan y tế tại địa phương và các tổ chức liên bang.
 • Nếu không trình báo quận cư trú thì sẽ tính cho quận tiêm vắc-xin. Quy định này áp dụng cho dưới 1% hồ sơ chủng ngừa.
 • Tổng số người được tiêm vắc-xin ở cấp quận không bằng tổng số người được tiêm vắc-xin trên toàn tiểu bang do một số cư dân ngoại bang đã được chủng ngừa tại California.

Tình trạng tiêm vắc-xin theo Chỉ Số Địa Điểm Khỏe Mạnh và các nhóm khác

Biểu đồ này cho thấy tiến trình tiêm vắc-xin cho các nhóm và cộng đồng có nhu cầu cấp bách nhất. Quý vị có thể xem theo độ tuổi, chủng tộc và dân tộc, hoặc Chỉ Số Địa Điểm Khỏe Mạnh (Healthy Places Index, HPI) trên toàn tiểu bang hoặc theo quận.

Biểu đồ này sử dụng Chỉ Số Địa Điểm Khỏe Mạnh do Liên Minh Y tế Công Cộng Nam California thiết lập. HPI sử dụng nhiều nguồn dữ liệu và chỉ số để tính toán số đo cho các điều kiện cộng đồng, từ khỏe mạnh nhất đến kém khỏe mạnh nhất dựa trên các số đo kinh tế, nhà ở và môi trường. Các điểm có phạm vi từ các điều kiện cộng đồng kém khỏe mạnh hơn trong Góc Phần Tư 1 đến các điều kiện cộng đồng khỏe mạnh hơn trong Góc Phần Tư 4.

Tình trạng tiêm chủng theo dữ liệu nguồn về Chỉ Số Công Bằng Vắc-xin. Dữ liệu được báo cáo hàng tuần.

Thông tin biểu đồ

 • Biểu đồ này bao gồm các liều vắc-xin đã tiêm và được báo cáo cho cơ quan đăng ký tiêm chủng của tiểu bang. Tỷ lệ tiêm vắc-xin được ước tính dựa trên thông tin hiện có mới nhất từ hồ sơ vắc-xin và dữ liệu Điều Tra Dân Số. Những ước tính này có thể khác với những ước tính của các cơ quan y tế tại địa phương. Các ước tính tại địa phương sẽ được coi là chính xác hơn.
 • Những người chưa tiêm vắc-xin không nhận được bất kỳ liều vắc-xin COVID-19 nào được phê duyệt hay cho phép.
 • Loạt mũi tiêm cơ bản đề cập đến những người đã tiêm đủ một liều vắc-xin Johnson & Johnson hoặc hai liều vắc-xin COVID-19 đã được phê duyệt hay cho phép khác.
 • Loạt mũi tiêm cơ bản + mũi nhắc lại đề cập đến những người đã tiêm đủ loạt mũi tiêm cơ bản của vắc-xin COVID-19 đã được phê duyệt hay cho phép và những người đã được tiêm một liều khác kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2021. Tỷ lệ phần trăm những người đã hoàn thành loạt mũi tiêm cơ bản và một mũi nhắc lại không được tính là người tiêm mũi nhắc lại đủ điều kiện.
 • Mũi nhắc lại thể lưỡng trị đề cập đến những người đã hoàn thành loạt mũi tiêm cơ bản của vắc-xin COVID-19 đã được phê duyệt hay cho phép và những người đã được tiêm mũi nhắc lại thể lưỡng trị. Tỷ lệ phần trăm số người đã được tiêm mũi nhắc lại thể lưỡng trị không được tính là người tiêm mũi nhắc lại đủ điều kiện.
 • Các vắc-xin COVID-19 đã được phê duyệt hoặc cho phép bao gồm: Moderna, Pfizer và Novavax.
 • Tỷ lệ được giới hạn ở mức 95%. Mức này phù hợp với các yêu cầu báo cáo của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Mức này tránh được các giá trị phi logic (như hơn 100%) do các vấn đề nhập dữ liệu.
 • Tỷ lệ phần trăm được tính toán dựa trên dữ liệu nhóm dân cư từ Chương Trình Điều Tra Cộng Đồng Hoa Kỳ Giai Đoạn 2015-2019.
 • Dữ liệu này không bao gồm các liều được cung cấp cho những cơ quan liên bang sau đây: Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Dành Cho Thổ Dân Da Đỏ, Cơ Quan Quản Lý Y Tế Cựu Chiến Binh, Bộ Quốc Phòng và Cục Trại Giam Liên Bang.
 • Tỷ lệ số người được tính là người đã chủng ngừa trong góc phần tư chia cho số dân trong góc phần tư.
 • Dữ liệu về chủng ngừa và nhóm dân cư bao gồm cả các tù nhân trong cơ sở cải huấn của tiểu bang.

Tình trạng tiêm chủng theo độ tuổi, chủng tộc và dân tộc

Biểu đồ này hiển thị số mũi tiêm vắc-xin, bao gồm cả mũi tăng cường, cho các nhóm theo tuổi và nhân khẩu học. Việc chọn một chủng tộc và dân tộc sẽ cập nhật biểu đồ đường nhưng không cập nhật biểu đồ dạng bảng hoặc cột.

Tình trạng tiêm chủng theo dữ liệu nguồn về độ tuổi, chủng tộc và dân tộc. Dữ liệu được báo cáo hàng tuần.

Thông tin biểu đồ

 • Biểu đồ này bao gồm các liều vắc-xin đã tiêm và được báo cáo cho cơ quan đăng ký tiêm chủng của tiểu bang. Tỷ lệ tiêm vắc-xin được ước tính dựa trên thông tin hiện có mới nhất từ hồ sơ vắc-xin và dữ liệu Điều Tra Dân Số. Những ước tính này có thể khác với những ước tính của các cơ quan y tế tại địa phương. Các ước tính tại địa phương sẽ được coi là chính xác hơn.
 • Những người chưa tiêm vắc-xin không nhận được bất kỳ liều vắc-xin COVID-19 nào được phê duyệt hay cho phép.
 • Loạt mũi tiêm cơ bản đề cập đến những người đã tiêm đủ một liều vắc-xin Johnson & Johnson hoặc hai liều vắc-xin COVID-19 đã được phê duyệt hay cho phép khác.
 • Loạt mũi tiêm cơ bản + mũi nhắc lại đề cập đến những người đã tiêm đủ loạt mũi tiêm cơ bản của vắc-xin COVID-19 đã được phê duyệt hay cho phép và những người đã được tiêm một liều khác kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2021. Tỷ lệ phần trăm những người đã hoàn thành loạt mũi tiêm cơ bản và một mũi nhắc lại không được tính là người tiêm mũi nhắc lại đủ điều kiện.
 • Mũi nhắc lại thể lưỡng trị đề cập đến những người đã hoàn thành loạt mũi tiêm cơ bản của vắc-xin COVID-19 đã được phê duyệt hay cho phép và những người đã được tiêm mũi nhắc lại thể lưỡng trị. Tỷ lệ phần trăm số người đã được tiêm mũi nhắc lại thể lưỡng trị không được tính là người tiêm mũi nhắc lại đủ điều kiện.
 • Các vắc-xin COVID-19 đã được phê duyệt hoặc cho phép bao gồm: Moderna, Pfizer và Novavax.
 • Tỷ lệ tiêm vắc-xin ước tính cho một số nhóm như Người Hawaii Bản Địa và Người Dân Đảo Thái Bình Dương khác và các nhóm dân số đa chủng tộc có thể không đầy đủ. Nguyên nhân là do sự khác biệt giữa cách thu thập dữ liệu nhân khẩu học thông qua ước tính Điều Tra Dân Số và cách thu thập thông tin tại thời điểm tiêm chủng.
 • Tỷ lệ được giới hạn ở mức 95%. Mức này phù hợp với các yêu cầu báo cáo của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Mức này tránh được các giá trị phi logic (như hơn 100%) do các vấn đề nhập dữ liệu.
 • Tỷ lệ phần trăm được tính toán dựa trên dữ liệu dân số từ hồ sơ của Sở Tài Chính California vào tháng 7 năm 2021 (xem phương pháp luận). Đây là những số liệu khảo sát ước tính dựa trên thông tin từ những năm trước. Tỷ lệ phần trăm được báo cáo đối với mỗi nhóm chỉ nên được xem là số liệu ước tính dựa trên dữ liệu mới nhất hiện có. Số người được tiêm vắc-xin trong mỗi nhóm là con số chính xác. Tổng số người ước tính trong mỗi nhóm không phải là con số chính xác của số dân cư hiện tại.
 • Dữ liệu này không bao gồm các liều được cung cấp cho những cơ quan liên bang sau đây: Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Dành Cho Thổ Dân Da Đỏ, Cơ Quan Quản Lý Y Tế Cựu Chiến Binh, Bộ Quốc Phòng và Cục Trại Giam Liên Bang.
 • Tỷ lệ số người được tính là người đã chủng ngừa hoặc tiêm mũi nhắc lại trong góc phần tư chia cho số dân trong góc phần tư.
 • Các số từ 1 đến 10 sẽ được hiển thị là “<11” để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân.
 • Dữ liệu về chủng ngừa và nhóm dân cư bao gồm cả các tù nhân trong cơ sở cải huấn của tiểu bang.
 • Mỗi người chỉ được phân vào một nhóm.

Tình trạng tiêm chủng theo mã bưu chính

Bản đồ biểu thị chủng ngừa COVID-19 này theo mã bưu chính. Quý vị cũng có thể tìm góc phần tư VEM cho mỗi quận. Phần tô màu cam càng sáng thì tỷ lệ những người đã được chủng ngừa càng cao.


Tìm hiểu thêm dữ liệu

Bản sao hồ sơ tiêm chủng kỹ thuật số được cung cấp cho những người đã tiêm vắc-xin tại California.

Dữ liệu của tiểu bang

Các ca mắc, ca tử vong, nhập viện và xét nghiệm trên toàn tiểu bang và quận, bao gồm theo tình trạng tiêm vắc-xin, giới tính và tuổi tác

Các biến thể

Dữ liệu về các biến thể tại California, bao gồm Delta và Omicron

Dữ liệu công bằng sức khỏe

COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến các cộng đồng khác nhau trên toàn tiểu bang

Dữ liệu và công cụ

Mô hình chuyên sâu, trang tổng quan, cơ sở dữ liệu và thông tin về báo cáo dữ liệu COVID-19 của California