California đã đặt ra các quy tắc để giữ an toàn cho nơi làm việc trong đại dịch COVID-19.

Trên trang này:


Tiêu Chuẩn Khẩn Cấp Tạm Thời về Các Biện Pháp Phòng Ngừa COVID-19

Các yêu cầu giãn cách xã hội và giới hạn sức chứa cho các cơ sở kinh doanh và hoạt động không còn được áp dụng. Hướng dẫn dành cho các ngành cụ thể đã kết thúc. Nhưng chủ sử dụng lao động vẫn có trách nhiệm duy trì môi trường an toàn cho nhân viên và khách hàng.

Chủ sử dụng lao động phải tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn nơi làm việc để bảo vệ người lao động. Trong đó bao gồm cả việc bảo vệ người lao động trước đại dịch COVID-19.

Tuân ThủTiêu Chuẩn Tạm Thời về Phòng Ngừa Khẩn Cấp (Emergency Temporary Standards, ETS) COVID-19 của Ban An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp California (California Division of Occupational Health and Safety, Cal/OSHA) để giữ an toàn cho nơi làm việc của quý vị. Trong đó có thông tin về:

 • Cách phòng ngừa lây nhiễm tại nơi làm việc
 • Cần làm gì khi bệnh dịch bùng phát
 • Cách đảm bảo an toàn cho nhân viên trong phương tiện giao thông và nhà ở do chủ sử dụng lao động cung cấp

Truy cập An Toàn Hơn Tại Nơi Làm Việc để tìm hiểu thêm về an toàn tại nơi làm việc trong đại dịch COVID-19.


Đeo khẩu trang tại nơi làm việc

Việc đeo khẩu trang trong nhà được đặc biệt khuyến cáo cho mọi người. 

Người lao động phải đeo khẩu trang trong nhà ở một số ngành nhất định. Trong đó bao gồm cơ sở chăm sóc sức khỏe, vận chuyển công cộng và cải huấn.

Người lao động phải đeo khẩu trang trong thời gian bùng phát đại dịch và trên phương tiện vận chuyển do chủ sử dụng lao động cung cấp. 

Chủ sử dụng lao động phải cung cấp khẩu trang theo yêu cầu và miễn phí cho người lao động.

Tìm chi tiết về đeo khẩu trang tại nơi làm việc trong mục Câu Hỏi Thường Gặp (Frequently Asked Questions, FAQ) về đồ che mặt của Cal/OSHA.


Trở lại làm việc sau khi bị ốm hoặc phơi nhiễm với COVID-19

Chủ sử dụng lao động phải đảm bảo người lao động đáp ứng các tiêu chí trong ETS về Phòng Ngừa COVID-19 trước khi họ trở lại làm việc. Khi Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) khuyến nghị thời gian ngắn hơn, chủ sử dụng lao động phải đảm bảo người lao động đáp ứng tiêu chí theo khuyến nghị của CDPH. Tìm hiểu chi tiết trong mục Câu Hỏi Thường Gặp về cách ly và kiểm dịch của Cal/OSHA FAQs.

Người lao động bị phơi nhiễm với COVID-19 và có các triệu chứng COVID-19

Nếu quý vị đã tiếp xúc với người mắc COVID-19 và quý vị có các triệu chứng của COVID-19, quý vị có thể trở lại làm việc khi đáp ứng tất cả những điều kiện sau:

 • Quý vị đã hết sốt và
  • Quý vị không có triệu chứng nào khác hoặc
  • Các triệu chứng khác của quý vị đang thuyên giảm.
 • Quý vị có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính vào Ngày 5 hoặc sau đó kể từ khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện.
 • Quý vị đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần người khác trong 10 ngày, đặc biệt khi ở trong nhà.

Nếu không, quý vị không thể trở lại nơi làm việc cho đến khi đáp ứng tất cả những điều kiện sau:

 • Tối thiểu 10 ngày kể từ khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện
 • Quý vị đã không còn sốt trong 24 giờ 
 • Các triệu chứng của quý vị đã thuyên giảm

Quy định này áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng chủng ngừa. Quy định này cũng áp dụng cho những người đã từng mắc COVID-19.

Người lao động không có triệu chứng COVID-19 nhưng có kết quả xét nghiệm dương tính

Nếu quý vị có triệu chứng, nhưng quý vị có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính, quý vị có thể trở lại làm việc khi đáp ứng tất cả những điều kiện sau:

 • Quý vị không hề có dấu hiệu tiến triển triệu chứng.
 • Quý vị có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính vào Ngày thứ 5 hoặc sau đó kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng.
 • Quý vị đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần người khác trong 10 ngày, đặc biệt khi ở trong nhà.

Nếu không, quý vị không thể trở lại làm việc trong ít nhất 10 ngày sau khi quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính lần đầu tiên.

Quy định này áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng chủng ngừa. Quy định này cũng áp dụng cho những người đã từng mắc COVID-19.

Người lao động không có các triệu chứng COVID-19 nhưng đã tiếp xúc với người mắc COVID-19

Nếu quý vị đã tiếp xúc với người mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng, quý vị phải tiến hành xét nghiệm vào Ngày thứ 5.

Quý vị có thể tiếp tục đi làm nếu đáp ứng tất cả những điều sau:

 • Quý vị vẫn không có các triệu chứng của COVID-19.
 • Quý vị có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính vào Ngày thứ 5 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng.
 • Quý vị đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần người khác trong 10 ngày, đặc biệt khi ở trong nhà.

Nếu quý vị không thể tiến hành xét nghiệm vào Ngày thứ 5 vì không thể tiếp cận dịch vụ xét nghiệm, thì quý vị có thể tiếp tục đi làm. Quý vị phải thực hiện những điều sau trong 14 ngày sau ngày tiếp xúc cuối cùng:

 • Đeo khẩu trang
 • Duy trì khoảng cách 6 feet với những người khác

Nếu quý vị đủ điều kiện tiêm mũi nhắc lại nhưng chưa được tiêm, quý vị có thể tiếp tục đi làm nếu quý vị đáp ứng tất cả những điều kiện sau:

 • Quý vị có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 3-5 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng.
 • Quý vị vẫn không có các triệu chứng của COVID-19. 
 • Quý vị đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần người khác trong 10 ngày, đặc biệt khi ở trong nhà.

Nếu không, quý vị có thể trở lại nơi làm việc cho đến khi đáp ứng tất cả những điều sau:

 • Quý vị không hề có dấu hiệu tiến triển triệu chứng COVID-19. 
 • Quý vị có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính vào Ngày thứ 5 hoặc sau đó kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng.
 • Quý vị đeo khẩu trang vừa vặn khi ở gần người khác trong 10 ngày, đặc biệt khi ở trong nhà.

Nếu quý vị không thực hiện xét nghiệm vì không thể tiếp cận dịch vụ xét nghiệm, quý vị có thể trở lại làm việc sau Ngày thứ 10 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng.

Tiền lương trong thời gian nghỉ ốm

Chủ sử dụng lao động phải chi trả tiền lương khi nghỉ ốm:

 • Khi quý vị phải nghỉ làm do bị phơi nhiễm tại nơi làm việc
 • Cho những ngày quý vị đã làm việc trong thời gian nghỉ ốm có lương
 • Mức lương này bằng với mức lương thông thường của quý vị
 • Được trả cho quý vị không muộn hơn ngày trả lương thông thường trong kỳ trả lương

Quý vị không đủ điều kiện được chi trả tiền lương khi nghỉ ốm nếu quý vị:

 • Được phân công làm việc tại nhà trong thời gian nghỉ ốm và có thể làm việc tại nhà
 • Nhận được khoản thanh toán cho người khuyết tật trong thời gian nghỉ ốm
 • Được bao trả theo phúc lợi bồi thường của người lao động và nhận được khoản thanh toán cho người khuyết tật tạm thời trong thời gian nghỉ ốm

Chủ sử dụng lao động không được yêu cầu quý vị sử dụng chế độ nghỉ ốm có lương cộng dồn tiêu chuẩn. Điều này được áp dụng ngay cả khi quý vị đã tiếp xúc với người mắc COVID-19 tại nơi làm việc và chủ sử dụng lao động của quý vị phải cho quý vị nghỉ việc.

Đọc mục Câu hỏi thường gặp về tiền lương khi nghỉ ốm và phúc lợi của Cal/OSHA để tìm hiểu thêm.

Xem xét việc nộp yêu cầu bồi thường cho người lao động nếu quý vị:

 • Bị phơi nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc và có kết quả xét nghiệm dương tính
 • Không thể làm việc do các triệu chứng của COVID-19

Nghỉ ốm có lương

Tìm hiểu về chế độ nghỉ ốm có lương và các phương án khác.

Những điều cần làm nếu chủ sử dụng lao động không tuân thủ quy định an toàn tại nơi làm việc hoặc các luật khác

Chủ sử dụng lao động phải cho một số người lao động đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 nghỉ việc. Nếu chủ sử dụng lao động không cho những người lao động đã tiếp xúc gần nghỉ việc, hãy nộp đơn khiếu nại về an toàn tại nơi làm việc.  

Nộp yêu cầu thanh toán tiền lương trong thời gian nghỉ ốm có lương nếu quý vị:

 • Bị nghỉ làm do phơi nhiễm với COVID-19 liên quan đến công việc và
 • Không nhận được lương trong thời gian nghỉ ốm.

Quý vị cũng có thể nộp báo cáo vi phạm luật lao động nếu điều này ảnh hưởng đến nhóm người lao động.

Quý vị được bảo vệ theo luật cấm trả đũa của California đối với việc thực hiện các quyền tại nơi làm việc. Nếu chủ sử dụng lao động của quý vị trả đũa vì quý vị đã yêu cầu tiền lương trong thời gian nghỉ ốm, hãy nộp đơn khiếu nại về hành vi trả đũa. Hãy liên hệ với Văn Phòng Ủy Viên Lao Động California để được trợ giúp.


Chủ sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động tiêm vắc-xin

Chủ sử dụng lao động có thể yêu cầu nhân viên của họ tiêm vắc-xin COVID-19 miễn là chủ sử dụng lao động:

 • Không phân biệt đối xử hoặc quấy rối nhân viên hoặc người xin việc dựa trên các đặc điểm được bảo vệ, như tình trạng khuyết tật hoặc nguồn gốc quốc gia
 • Cung cấp các tiện nghi hỗ trợ hợp lý liên quan đến tình trạng khuyết tật hoặc tín ngưỡng hay thông lệ tôn giáo chân thành
 • Không trả đũa bất kỳ ai vì đã tham gia vào các hoạt động được bảo vệ, như yêu cầu điều chỉnh hợp lý

Tìm hiểu thêm về an toàn tại nơi làm việc và quyền công dân trong mục Câu Hỏi Thường Gặp của Sở Nhà Ở và Việc Làm Công Bằng.

Tìm thông tin chi tiết về các điều chỉnh hợp lý trong thông tin của Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng (Equal Employment Opportunity, EEO) của Hoa Kỳ về các luật EEO và đại dịch COVID-19.

Yêu cầu bằng chứng về tiêm vắc-xin

Chủ sử dụng lao động yêu cầu bằng chứng về tình trạng tiêm vắc-xin COVID-19 đối với nhân viên hoặc khách hàng cần tuân thủ Hướng Dẫn và Tiêu Chuẩn Hồ Sơ Vắc-xin của CDPH:

 • Xác minh hồ sơ thông qua một quy trình riêng tư và bảo mật.
 • Bảo vệ khách hàng quen khỏi tình trạng phân biệt đối xử.
 • Không tạo ra các rào cản đối với các dịch vụ thiết yếu hoặc hạn chế quyền tiếp cận dựa trên một đặc điểm được bảo vệ.

Giúp nhân viên được chủng ngừa

Chủ sử dụng lao động có thể hỗ trợ nhân viên bằng cách:

 • Phối hợp các sự kiện tiêm chủng với đối tác của nhà cung cấp
 • Tổ chức một phòng khám di động hoặc phòng khám dã chiến
 • Giúp nhân viên đặt lịch hẹn
 • Cung cấp cho nhân viên các nguồn thông tin giáo dục

Tìm hiểu thêm trong Bộ Công Cụ Chủng Ngừa Dành Cho Chủ Sử Dụng Lao Động.


Yêu cầu chủng ngừa đối với trường học và cơ quan cấp tiểu bang

Các trường học từ khối mẫu giáo đến lớp 12

Giáo viên và nhân viên nhà trường phải xác minh rằng họ đã được tiêm vắc-xin hoặc được xét nghiệm COVID-19 thường xuyên.

Các cơ quan cấp tiểu bang

Nhân viên của tiểu bang đang làm việc tại cơ sở phải xác minh rằng họ đã được tiêm vắc-xin hoặc được xét nghiệm COVID-19 thường xuyên và đeo khẩu trang.


Yêu cầu chủng ngừa đối với cơ sở chăm sóc sức khỏe và địa điểm công cộng

Nhân viên chăm sóc sức khỏe và người lao động trong môi trường tập trung đông người phải tiêm vắc-xin và tiêm mũi nhắc lại. Trong đó bao gồm những người làm việc tại:

 • Cơ sở chăm sóc sức khỏe
 • Cơ sở chăm sóc người lớn và người cao tuổi
 • Chăm sóc tại nhà
 • Nơi tạm trú dành cho người vô gia cư
 • Cơ sở cải huấn và trại tạm giam

Chỉ có thể áp dụng trường hợp ngoại lệ cho những người:

 • Tín ngưỡng tôn giáo xung đột, hoặc
 • Có lý do y tế hợp lý.

Nhân viên đáp ứng trường hợp ngoại lệ không được chủng ngừa và tiêm mũi nhắc lại phải:

 • Xét nghiệm COVID-19 thường xuyên và
 • Đeo khẩu trang hoặc thiết bị bảo hộ cá nhân khác tại nơi làm việc.

Tìm thông tin chi tiết về các yêu cầu tiêm vắc-xin:


Luôn cập nhật thông tin