Có các nguồn lực dành cho các doanh nghiệp cần hỗ trợ tài chính do COVID-19.

Trên trang này:


Các khoản vay

Khoản Vay Trước Tổn Thương Kinh Tế Do Thảm Họa (Economic Injury Disaster Loan, EIDL)

Cơ Quan Quản Lý Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration, SBA) của Hoa Kỳ không chấp nhận các đơn đăng ký mới EIDL do COVID-19. SBA tiếp tục chấp nhận các yêu cầu đối với: 

 • Tăng khoản vay
 • Xem xét lại khoản vay bị từ chối
 • Kháng nghị yêu cầu xem xét lại đã bị từ chối

Truy cập trang web COVID-19 EIDL của SBA Hoa Kỳ để biết thêm thông tin.

Bảo Lãnh Khoản Vay Cứu Trợ Thảm Họa COVID-19

Các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận có từ 750 nhân viên trở xuống có thể đủ điều kiện nhận Bảo Lãnh Khoản Vay Cứu Trợ Thảm Họa COVID-19 lên đến $1 triệu. Bảo lãnh khoản vay:

 • Có thể bao trả tới 95% khoản vay nếu xảy ra tình trạng vỡ nợ cho khoảng thời gian lên đến 7 năm.
 • Giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng. Các ngân hàng gặp ít rủi ro hơn vì có bảo lãnh hoàn trả và sẵn sàng cho vay hơn. 

Truy cập Chương Trình Bảo Lãnh Khoản Vay Cứu Trợ Thảm Họa COVID-19 của Ngân Hàng Phát Triển Kinh Tế và Cơ Sở Hạ Tầng California (iBank) để biết thêm thông tin.

Quỹ Tái Thiết California

Các doanh nghiệp nhỏ có thể đủ điều kiện để nhận khoản vay lên đến $100,000 từ Quỹ Tái Thiết California. Những khoản vay này không được miễn trả. Quý vị phải hoàn trả trong vòng 3 hoặc 5 năm.

Để đủ điều kiện, các doanh nghiệp phải:

 • Có không quá 50 nhân viên toàn thời gian
 • Có tổng doanh thu dưới $5 triệu trong năm 2019

Tìm tiêu chí hoàn chỉnh về tính đủ điều kiện.

Gửi đơn đăng ký trước để xem liệu quý vị có phù hợp với bên cho vay cộng đồng tham gia chương trình không. Nếu quý vị phù hợp, bên cho vay sẽ làm việc với quý vị để hoàn thiện đơn đăng ký khoản vay hoàn chỉnh. Nếu khoản vay được chấp thuận, bên cho vay sẽ tiếp tục làm việc với quý vị trong suốt thời hạn vay của quý vị. Tất cả các bên cho vay tham gia chương trình đều được chứng nhận là Tổ Chức Tài Chính Phát Triển Cộng Đồng.

Truy cập trang web Quỹ Tái Thiết California để biết thêm thông tin.


Các khoản trợ cấp

Chương Trình Trợ Cấp Cứu Trợ COVID-19 cho Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ của California

Các doanh nghiệp nhỏ có thể đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp $2,500 từ chương trình trợ cấp Cứu Trợ COVID-19 cho Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ của California. Tìm một tổ chức trong danh sách này tại quận của quý vị. Liên hệ với họ qua điện thoại hoặc email để biết thông tin chi tiết và cách đăng ký.

Quỹ Ước Mơ California

Quỹ Ước Mơ California cung cấp các khoản trợ cấp lên đến $10,000 cho các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện. Để đủ điều kiện, doanh nghiệp của quý vị phải tham gia khóa đào tạo và tư vấn chuyên sâu. 

California có một mạng lưới các trung tâm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Tìm trung tâm doanh nghiệp nhỏ tại địa phương của quý vị và liên hệ với họ để biết thêm thông tin.

Chương Trình Trợ Cấp Nghệ Thuật Biểu Diễn Phi Lợi Nhuận California

Các tổ chức nghệ thuật biểu diễn phi lợi nhuận có thể đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp lên đến $75,000. Các doanh nghiệp có thể sử dụng quỹ này cho:

 • Các chi phí cho nhân viên như tiền lương, trợ cấp chăm sóc sức khỏe, trợ cấp nghỉ phép có lương và phí bảo hiểm
 • Các khoản đóng góp hoặc thanh toán cho dịch vụ thanh toán tập trung
 • Hoạt động tuyển dụng, đào tạo và phát triển
 • Các chi phí vận hành khác hoặc thiết bị cho nhân viên

Đăng ký nhận bản tin của Văn Phòng Bảo Vệ Quyền Lợi Doanh Nghiệp Nhỏ của Californiađể được cập nhật thông tin


Tín thuế

Chủ sử dụng lao động có thể yêu cầu các khoản tín thuế dành cho chủ sử dụng lao động của tiểu bang và liên bang:

 • Tín Dụng Giữ Chân Nhân Viên cho các khoản lương được chi trả trước ngày 1 tháng 10 năm 2021.
 • Tín dụng nghỉ phép cho các khoản thanh toán nghỉ do ốm hoặc có việc gia đình được chi trả trước ngày 1 tháng 10 năm 2021. Điều này bao gồm nghỉ phép có lương được chi trả cho nhân viên trong thời gian đi tiêm vắc-xin hoặc phục hồi sức khỏe sau khi tiêm vắc-xin.
 • Tín Thuế Tuyển Dụng Vô Gia Cư cho tiền lương được chi trả trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 12 năm 2026 cho những người lao động chịu cảnh vô gia cư.

Ngăn ngừa sa thải bằng cách chia sẻ công việc

Chủ sử dụng lao động có thể đăng ký Chương Trình Chia Sẻ Công Việc

Chương trình chia sẻ công việc giúp chủ sử dụng lao động:

 • Ngăn ngừa sa thải
 • Gọi người lao động đã bị sa thải đi làm trở lại
 • Tránh được chi phí tuyển dụng và đào tạo

Với chương trình chia sẻ công việc, nhân viên:

 • Giữ được công việc hiện tại của mình
 • Nhận được một phần trợ cấp thất nghiệp để bù cho lương và số giờ làm việc bị cắt giảm
 • Tránh được tình trạng khó khăn về tài chính

Tìm thêm thông tin về Chương Trình Chia Sẻ Công Việc của Sở Phát Triển Việc Làm California.


Luôn cập nhật thông tin