Sinusubaybayan ng California ang data para maunawaan ang pagkalat ng COVID-19.

Sa page na ito, makikita mo ang:


Update para sa Hulyo 5, 2022

Mga Naibigay nang Bakuna
77,630,160 kabuuan
35,219 pang-araw-araw na average
84.0% ng nabakunahan nang populasyon
(5+ na may kahit iisang dosis lang)
Nakaraang 8 linggo
Mga kaso
9,500,376 kabuuan
15,996 pang-araw-araw na average
39.9 mga bagong kaso (bawat 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagkamatay
91,795 kabuuan
17 pang-araw-araw na average
0.04 mga bagong pagkamatay (bawat 100K)
 
Nakaraang 8 linggo
Mga Pagsusuri
 
15.0% pagpopositibo sa pagsusuri
Nakaraang 8 linggo

Na-update ang mga naibigay nang bakuna noong Hulyo 1, 2022 sa 9:36 AM, na may data mula sa Hunyo 30, 2022.
Na-update ang mga kaso, pagkamatay, at pagsusuri noong Hulyo 5, 2022 sa 7:02 PM, na may data mula sa Hulyo 4, 2022.

Source data ng mga naibigay nang bakuna at source data ng mga kaso, pagkamatay, at pagsusuri

Mga tala sa data

 • Ang porsyento ng nabakunahan nang populasyon ay ang populasyong kumpleto at hindi pa kumpleto sa bakuna, na hinati ayon sa populasyong kwalipikado para sa pagbabakuna.
 • Ang porsyento ng populasyong nabakunahan ay patuloy na ia-update dahil sa tuloy-tuloy na pagsisikap sa buong estado na pag-reconcile ng talaan sa pagbabakuna. Posibleng iba ang porsyentong ito sa data na iniulat ng mga lokal na hurisdiksyon sa kalusugan at mga pederal na entity.
 • Lahat ng arawang average ay mga average sa 7 araw.
 • May 7 araw na lag sa mga naibigay na bakuna.
 • May 8 araw na lag sa mga kaso.
 • Dahil sa pagkaantala sa pag-uulat, may 22 araw na lag sa mga pagkamatay.
 • May 1 araw na pagkaantala sa mga pagsusuri.
 • May karagdagang 1 araw na lag ang data ng kaso at pagkamatay mula sa county ng Los Angeles at San Diego.
 • May 1 araw na lag ang data ng pagsusuri mula sa county ng Los Angeles.
 • Mula sa mga pagtatantya sa populasyon para sa 2020 ng Departamento ng Pananalapi ng California ang mga denominator ng populasyong ginamit sa mga kada 100K na rate.
 • Nakabatay ang pagpopositibo ng pagsusuri sa isang 7 araw na araw nang walang lag. Ang datos ay ibinibigay ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California.

Data ng mga hindi pa nababakunahan at nabakunahan na

Sa tulong ng mga bakuna, naiiwasan ang malalang karamdaman, nakakasagip ng mga buhay, at napipigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kapag mas maraming tao ang nagpabakuna, liliit ang posibilidad na kumalat, mag-mutate, at maging mas mapanganib ang virus. Makakatulong ang mga bakuna na wakasan ang pandemya.
 • Mga kaso ng COVID-19 sa nakalipas na apat na buwan
 • Mula {BEGIN_IMPACT_DATE} hanggang {END_IMPACT_DATE}, {RATE_RATIO} (na) beses na naging mas malaki ang posibilidad ng mga hindi pa nagpapabakunang indibidwal na magkaroon ng COVID-19 kaysa sa mga taong nagpa-booster na.
 • Mga lingguhang kaso sa bawat 100K
 • Mga kaso sa bawat 100K (7 araw na tumatakbong average)
 • Nagpabakuna at nagpa-booster na
 • Nakapagpabakuna na pero hindi pa nakapagpa-booster
 • Hindi pa nagpapabakuna
 • Nakabinbin ang data
 • Pagtatapos ng linggo: {WEEKDATE}
  Mga kaso sa mga hindi pa nagpapabakuna bawat 100K: {UCOUNT}
  Mga kaso sa mga nagpabakuna na bawat 100K: {VCOUNT}
  Mga kaso sa mga nagpa-booster na bawat 100K: {BCOUNT}

Pinagmulan ng datos ng mga kasong nabakunahan at hindi pa nababakunahan, pagpapaospital, at pagkamatay. Ina-update ang data tuwing Biyernes.

Impormasyon sa chart

 • Ang kaso, pagpapaospital, o pagkamatay ng nagpabakuna ay tumutukoy sa isang taong nakatanggap ng dalawang dosis ng bakuna ng Pfizer o Moderna o nakatanggap ng bakuna ng Johnson & Johnson hindi bababa sa 2 linggo bago siya magpositibo sa COVID-19.
 • Ang kaso, pagpapaospital, o pagkamatay ng nagpa-booster na ay tumutukoy sa isang taong nakatanggap na ng karagdagang dosis o booster sa o pagkalipas ng Agosto 13, 2021, hindi bababa sa 2 linggo bago sila magpositibo sa pagsusuri sa COVID-19.
 • Ang kaso, pagpapaospital, o pagkamatay ng hindi pa nagpapabakuna ay tumutukoy sa isang taong hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19.
 • Ginagamit ng chart na ito ang data mula sa mga taong may edad na 12 taon pataas na nakolekta sa nakalipas na 120 araw.
 • May lag ng data para sa mga chart na ito. Lingguhan ang pagtutugma ng mga kaso ng COVID-19 (kasama ang mga pagpapaospital at pagkamatay) at status sa pagpapabakuna, na nagreresulta sa ilang lag. Kasabay nito ang mga lag sa natural na pag-uulat para sa mga kaso at pagpapaospital, na mas malaki para sa mga pagkamatay.
 • Ina-update namin ang mga chart na ito tuwing Miyerkules. Sa pag-publish namin sa mga chart na ito:
  • May 17 araw na lag ang mga chart ng mga kaso at pagpapaospital.
  • May 24 na araw na lag ang chart ng mga pagkamatay.
 • Hindi namin isinasama ang ilang kamakailang hindi kumpletong data para tumpak na maipakita ang mga trend sa data.
 • Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California ay may higit pang impormasyon tungkol sa mga kasong nabakunahan, naospital, at namatay.
 • Ang pagkakalkula ng mga rate ayon sa status sa pagpapabakuna at pagpapa-booster ay apektado ng ilang salik na partikular na nagpapahirap sa pagpapakahulugan ng mga kamakailang trend. Lumalaki ang epekto sa data, sa paglipas ng panahon, ng mga salik kasama ang nakaraang impeksyon, nababawasang proteksyon na nauugnay sa tagal ng panahong lumipas pagkatapos mabakunahan, at mga pagkakaiba sa mga gawi sa pag-iwas at pagsusuri ayon sa edad at status sa pagpapabakuna. Sa kabila ng mga limitasyong ito, patuloy na ipinapakita ng data na lubos na nababawasan ng bakuna laban sa COVID-19 ang posibilidad ng impeksyon at malalang sakit. Patuloy na sumusuri ng mga paraan ang CDPH para maipresenta ang impormasyong ito sa paraang mas nagsasaalang-alang sa mga limitasyong ito.

Data ng mga naibigay na bakuna

Sinusubaybayan namin ang progreso ng pagbabakuna ng mga Californian sa buong estado.


Data ng county at buong estado

Sinusuri ng CDC ang kasalukuyang panganib sa COVID-19 ng bawat bansa ayon sa mga antas. Alamin ang iyong antas ng komunidad ng county. Ilagay ang iyong county para sa detalyadong data.

Mga kaso at pagkamatay

Ang California ay may 9,500,376 (na) kumpirmado nang kaso ng COVID-19, na nagresulta sa 91,795 pagkamatay.

 • Mga kumpirmadong kaso sa California
 • Mga kumpirmadong kaso sa {REGION} County
 • {total_confirmed_cases} (na) kumpirmadong kaso sa kabuuan
 • {new_cases} (na) bagong kaso ({new_cases_delta_1_day} (na) pagtaas)
 • {new_cases} (na) bagong kaso ({new_cases_delta_1_day} (na) pagbaba)
 • {cases_per_100k_7_days} (na) kaso sa bawat 100K (7 araw na average)
 • Petsa ng episode
 • Petsa ng pag-uulat
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa: {DATE}
  7 araw na average na rate ng kaso sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Mga kaso: {CASES}
 • 7 araw na average
 • Mga kaso sa bawat 100K
 • Mga kaso
 • Petsa ng episode
 • Petsa ng pag-uulat
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa
>
 • Mga kumpirmadong pagkamatay sa California
 • Mga kumpirmadong pagkamatay sa {REGION} County
 • {total_confirmed_deaths} (na) kumpirmadong pagkamatay sa kabuuan
 • {new_deaths} (na) bagong pagkamatay ({new_deaths_delta_1_day} (na) pagtaas)
 • {new_deaths} (na) bagong pagkamatay ({new_deaths_delta_1_day} (na) pagbaba)
 • {deaths_per_100k_7_days} (na) pagkamatay sa bawat 100K (7 araw na average)
 • Petsa ng pagkamatay
 • Petsa ng pag-uulat
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa: {DATE}
  7 araw na average na rate ng pagkamatay sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Mga pagkamatay: {DEATHS}
 • 7 araw na average
 • Mga pagkamatay sa bawat 100K
 • Mga Pagkamatay
 • Petsa ng pagkamatay
 • Petsa ng pag-uulat
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa

Source data ng mga kumpirmadong kaso at pagkamatay. Ina-update ang data tuwing Martes at Biyernes.

Impormasyon sa chart

 • Ang mga numero ay hindi kumakatawan sa tunay na pang-araw-araw na pagbabago dahil kasama sa mga resultang ang mga kaso sa nakaraang araw bago ang kahapon.
 • Ang petsa ng episode ay ang petsa kung kailan tinatantyang naganap ang event. Ito ang pinakatumpak na source ng data sa paglipas ng panahon.
 • Ang petsa ng pag-uulat ay ang petsa kung kailan iniulat ang event sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California.
 • Kasama sa mga kaso ang mga taong nasa bilangguan ng estado at pederal na bilangguan, pasilidad ng US Immigration and Customs Enforcement, detention facility ng US Marshal, at pasilidad ng Department of State Hospitals.
 • May 1 araw na lag ang data ng pagsusuri mula sa county ng Los Angeles at San Diego.
 • Ang negatibong bilang ng mga kaso ay resulta ng pagsisikap sa kalidad ng data, kasama ang pag-aalis ng mga duplicate na kaso.
 • Ang ibig sabihin ng negatibong bilang ng mga naiulat na pagkamatay ay natukoy na hindi nauugnay sa COVID-19 ang mga pagkamatay na dating naiugnay sa COVID-19.
 • Mula sa mga pagtatantya sa populasyon para sa 2020 ng California Department of Finance ang mga denominotor ng populasyon sa mga chart na ito.

Pagsusuri sa COVID-19

Ang dami ng mga resulta ng diagnostic na pagsusuri sa COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 175,887,769, pagtaas na 492,468 na pagsusuri mula sa kabuuan ng naunang araw. Ang rate ng mga positibong pagsusuri sa nakalipas na 7 araw ay 15.0%.

>
 • Kabuuang mga pagsusuri sa California
 • Kabuuang mga pagsusuri sa {REGION} County
 • {total_tests_performed} (na) naisagawang pagsusuri sa kabuuan
 • {new_tests_reported} (na) naisagawang bagong pagsusuri ({new_tests_reported_delta_1_day} (na) pagtaas)
 • {new_tests_reported} (na) bagong naiulat na pagsusuri ({new_tests_reported_delta_1_day} (na) pagbaba)
 • Petsa ng pagsusuri
 • Petsa ng pag-uulat
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa: {DATE}
  7 araw na average na rate ng pagsusuri sa bawat 100K: {7DAY_AVERAGE}
  Kabuuang Bilang ng Mga Pagsusuri: {TOTAL_TESTS}
 • 7 araw na average
 • Mga pagsusuri sa bawat 100K
 • Mga Pagsusuri
 • Petsa ng pagsusuri
 • Petsa ng pag-uulat
 • Nakabinbin
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa
>
 • Rate ng pagpopositibo sa California
 • Rate ng pagpopositibo sa {REGION} County
 • {test_positivity_7_days} (na) pagpopositibo sa pagsusuri (7 araw na rate)
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} (na) pagtaas mula sa nakalipas na 7 araw
 • {test_positivity_7_days_delta_7_days} (na) pagbaba mula sa nakalipas na 7 araw
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa ng Pagsusuri: {DATE}
  7 araw na rate ng pagpopositibo: {7DAY_POSRATE}
  Rate ng pagpopositibo: {POSRATE}
 • Rate ng pagpopositibo
 • Mga Pagsusuri
 • Petsa ng pagsusuri
 • Nakabinbin
 • 7 araw na rate
 • Hindi kumpleto ang data para sa mga kamakailang petsa

Source data ng kabuuang bilang ng mga pagsusuri at rate ng pagpopositibo. Ina-update ang data tuwing Martes at Biyernes.

Impormasyon sa chart

 • Ang petsa ng pagsusuri ay ang petsa kung kailan ibinigay ang pagsusuri.
 • Ang petsa ng pag-uulat ay ang petsa kung kailan inulat ang event sa California Department of Public Health. Hindi available ang datos ng petsa ng pag-uulat para sa mga pagsusuri bago ang Mayo 5, 2020.
 • Posibleng hindi tumutugma ang kabuuang dami sa petsa ng pagsusuri sa kabuuang dami ng petsa ng pag-uulat.
 • Ang rate ng pagpopositibo ay kinakalkula bilang ang dami ng molecular test na na-divide sa kabuuan ng isinagawang molecular test. Kasama sa mga rate ng pagpopositibo ang mga taong nasa bilangguan ng estado at pederal na bilangguan, pasilidad ng US Immigration and Customs Enforcement, detention facility ng US Marshal, at pasilidad ng Department of State Hospitals.
 • May 1 araw na lag ang data ng pagsusuri mula sa county ng Los Angeles.
 • Ang rate ng pagpopositibo ay naunang naiulat bilang 14 na araw na average.
 • Mula sa mga pagtatantya sa populasyon para sa 2020 ng California Department of Finance ang mga denominotor ng populasyon sa mga chart na ito.

Mga Pagpapaospital

Ang dami ng mga pagpapaospital dahil sa kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 4,035, an increase of 474 mula sa kabuuan ng naunang araw. Ang dami ng mga pasyente sa ICU dahil sa kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa California ay umabot sa kabuuang 419, an increase of 23 mula sa kabuuan ng naunang araw.

>
 • Mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 sa California
 • Mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 sa {REGION} County
 • Mga nasa ICU na pasyente dahil sa COVID-19 sa California
 • Mga nasa ICU na pasyente dahil sa COVID-19 sa {REGION} County
 • {TOTAL} (na) naospital na pasyente dahil sa COVID-19
 • {CHANGE} (na) mas maraming pasyenteng nasa ospital mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting pasyenteng nasa ospital mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagbaba)
 • {TOTAL} (na) pasyenteng nasa ICU dahil sa COVID-19
 • {CHANGE} (na) mas maraming pasyenteng sa ICU mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting pasyente sa ICU mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagbaba)
 • Nasa ospital
 • ICU
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw
 • Petsa ng pag-uulat
 • 14 na araw na average
 • Petsa ng Pag-uulat: {DATE}
  Kabuuang bilang ng mga naospital na pasyente: {TOTAL_HOSPITALIZED}
  14 na araw na average ng mga naospital na pasyente: {14DAY_AVERAGE}
>
 • Mga kama sa ICU sa California
 • Mga kama sa ICU sa {REGION} County
 • {TOTAL} (na) na available na kama sa ICU
 • {CHANGE} (na) mas maraming kama sa ICU na available mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagtaas)
 • {CHANGE} (na) mas kaunting kama sa ICU na available mula sa kabuuan noong nakaraang araw ({CHANGE_FACTOR} (na) pagbaba)
 • Petsa ng pag-uulat
 • Noong {DATE}, {VALUE} ang available na kama sa ICU sa kabuuan.
 • Lahat ng oras
 • 6 na buwan
 • 90 araw

Source data ng mga naospital na pasyente dahil sa COVID-19 at ICU. Ina-update ang data tuwing Martes at Biyernes.

Impormasyon sa chart

 • Available ang data ng pasyenteng pinaghihinalaang may COVID-19 sa source data ng mga pasyenteng nasa ospital at ICU.
 • Ang higit pang detalye tungkol sa mga pasyenteng nasa ospital at ICU, kasama ang mga pasyenteng pinaghihinalaang may COVID-19, ay available sa dashboard ng pagpapaospital.

Mga kaso at pagkamatay ayon sa etnisidad, kasarian, at edad

Ang distribusyon ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay nagpapakita ng malaking pagkakaiba-iba sa pangkalahatang demograpiko sa lahi at etnisidad ng California, kung saan hindi pantay-pantay ang dami ng kaso ng mga grupong Latino and Native Hawaiian / Pacific Islander kaugnay ng kanilang populasyon sa estado. May available na karagdagang datos sa lahi at etnisidad kaugnay ng COVID-19.

 • Mga kumpirmadong kaso ayon sa lahi at etnisidad sa California
 • % ng mga kumpirmadong kaso
 • % ng populasyon ng estado
 • {category} tao ang kabilang sa {metric-value} ng mga kumpirmadong kaso at {metric-baseline-value} ng kabuuang populasyon ng California.
 • Na-update noong {PUBLISHED_DATE} na may data mula sa {MINUS_ONE_DATE}. Tandaan: Ina-update ang data tuwing Martes at Biyernes. Ang mga porsyento ay posibleng hindi magkaroon ng tumpak na kabuuan dahil sa pagra-round up. Ang “iba pa” ay tumutukoy sa mga hindi kasama sa anumang nakalista na lahi o etnisidad.
 • Mga kumpirmadong pagkamatay ayon sa lahi at etnisidad sa California
 • % ng mga kumpirmadong pagkamatay
 • % ng populasyon ng estado
 • {category} tao ang kabilang sa {metric-value} ng mga kumpirmadong pagkamatay at {metric-baseline-value} ng kabuuang populasyon ng California.

Mag-explore ng higit pang data

Data sa pagbabakuna

Data ng estado at county tungkol sa pagpapabakuna, kasama ang ayon sa lahi, etnisidad, at edad

Mga variant

Data tungkol sa kung aling mga variant ang mayroon sa California, kasama ang Delta at Omicron

Data pagkakapantay-pantay sa kalusugan

Paano naapektuhan ng COVID-19 ang iba't ibang komunidad sa buong estado

Data at mga tool

Mga detalyadong modelo, dashboard, database, at impormasyon tungkol sa data sa pag-uulat ng COVID-19 ng California