May mga resource para sa mga negosyong nangangailangan ng pinansyal na tulong dahil sa COVID-19.

Sa page na ito:


Mga Loan

COVID-19 Economic Injury Disaster Loan (EIDL)

Hindi tumatanggap ang Administrasyon sa Maliliit na Trabaho sa U.S. (U.S. Small Business Administration, SBA) ng mga bagong aplikasyon para sa Loan para sa Pinsala sa Ekonomiya Dahil sa COVID-19 (COVID-19 Economic Injury Disaster Loan, EIDL) sa COVID-19. Tumatanggap pa rin ang SBA ng mga kahilingan para sa:  Loan

 • Karagdagan sa loan
 • Muling pagsasaalang-alang ng tinanggihang loan
 • Apela tungkol sa tinanggihang kahilingan sa muling pagsasaalang-alang

Bisitahin ang website ng EIDL sa COVID-19 ng SBA ng U.S.

Garantiya sa Loan sa Tulong sa Sakuna sa Panahon ng COVID-19

Ang mga negosyo at nonprofit na may 750 empleyado pababa ay posibleng maging kwalipikado para sa Garantiya sa Loan sa Tulong sa Sakuna sa Panahon ng COVID-19 na hanggang $1 milyon. Gamit ang garatiya sa loan:

 • Puwedeng masaklawan ang hanggang 95% ng loan kung may default sa loob ng hanggang 7 taon.
 • Matutulungan ang isang negosyo na magkaroon ng access sa kapital mula sa isang bangko. Mas kaunti ang panganib para sa mga bangko dahil may garantiya ng muling pagbabayad at mas handang magpautang ang mga ito. 

Bisitahin ang Programang Garantiya sa Loan sa Tulong sa Sakuna sa Panahon ng COVID-19 ng California Infrastructure and Economic Development (iBank) para sa higit pang impormasyon.

Pondo sa Pagbangon ng California

Puwedeng maging kwalipikado ang maliliit na negosyo para sa loan na hanggang $100,000 mula sa Pondo sa Pagbangon ng California. Hindi forgivable ang mga loan na ito. Dapat mo itong bayaran sa loob ng 3 o 5 taon.

Para maging kwalipikado, ang mga negosyo ay dapat:

 • May 50 empleyado pababa na full-time na empleyado
 • May gross revenue na wala pang $5 milyon sa 2019

Alamin ang mga kumpletong pamantayan sa pagiging kwalipikado.

Magsumite ng paunang aplikasyon para malaman kung match ka sa kalahok na lender sa komunidad. Kung magiging match ka, makikipagtulungan ang lender sa iyo hinggil sa kumpletong aplikasyon mo sa loan. Kung maaaprubahan ka sa loan, patuloy na makikipagtulungan sa iyo ang lender sa tagal ng panahon ng loan mo. Ang lahat ng kalahok na lender ay certified na Mga Pinansyal na Institusyon sa Pagpapaunlad ng Komunidad (Community Development Financial Institutions).

Bisitahin ang website ng Pondo sa Pagbangon ng California para sa higit pang impormasyon.


Mga Grant

Programa ng California para sa Pagbibigay ng Tulong sa Microbusiness sa Panahon ng COVID-19

Posibleng maging kwalipikado ang maliliit na negosyo para sa grant na $2,500 mula sa programang grant sa Tulong sa Microbusiness sa Panahon ng COVID-19 ng California. Maghanap ng organisasyon sa listahang ito na nasa iyong county. Makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng telepono o email para sa mga detalye at kung paano mag-apply.

Pondo sa Pangarap ng California

Ang Pondo sa Pangarap ng California ay nag-aalok ng mga grant na hanggang $10,000 sa mga kwalipikadong maliit na negosyo. Para maging kwalipikado, dapat bahagi ang iyong negosyo sa intensive na pagsasanay at konsultasyon. 

Ang California ay may network ng mga center para sa maliliit na negosyo, na nagbibigay ng teknikal na tulong. Hanapin ang iyong lokal na center para sa maliliit na negosyo at makipag-ugnayan sa kanila para sa higit pang impormasyon.

Programa sa Mga Grant para sa Nonprofit na Performing Arts ng California

Ang mga nonprofit na performing arts na organisasyon ay puwedeng maging kwalipikado para sa mga grant na hanggang $75,000. Puwedeng gamitin ng mga negosyo ang pondong ito para sa:

 • Gastos para sa empleyado tulad ng sweldo, mga benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan, mga benepisyo sa bayad na leave, at mga premium sa insurance
 • Mga kontribusyon o bayad sa isang sentralisadong serbisyo sa pagbabayad
 • Pag-recruit, pagsasanay, at development
 • Iba pang gastos sa pagpapatakbo o kagamitan para sa mga empleyado

Mag-sign up para sa newsletter ng Tanggapan ng Tagapagsulong ng Maliliit na Negosyo ng California para sa mga update.


Mga credit sa buwis

Puwedeng makapag-claim ang mga employer ng mga pang-estado at pederal na tax credit ng employer:


Iwasan ang mga layoff sa pamamagitan ng pagbabahagi ng trabaho

Puwedeng mag-apply ang mga employer para sa Programa sa Pagbabahagi ng Trabaho.

Ang pagbabahagi ng trabaho ay nakakatulong sa mga employer na:

 • Maiwasan ang mga layoff
 • Maibalik ang mga na layoff na manggagawa
 • Maiwasan ang mga gastos sa pag-hire at pagsasanay

Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng trabaho, nagagawa ng mga empleyadong:

 • Mapanatili ang kasalukuyan nilang trabaho
 • Makakuha ng mga parsyal na benepisyo sa insurance sa kawalan ng trabaho para mapunan ang kanilang nabawasang oras ng trabaho at sweldo
 • Maiwasan ang mga problema sa pananalapi

Alamin ang higit pang impormasyon tungkol sa Programa sa Pagbabahagi ng Trabaho ng Departamento ng Pagsusulong ng Trabaho ng California.


Manatiling updated